Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, July 16, 2006

19 نفر از نیروهای انتظامی در زاهدان کشته شدند!
گزارش دریافتی: روز پنجشنبه 22 تیرماه درگیری شدیدی بین نیروهای سرکوبگر انتظامی و مبارزین بلوچ روی داد، که در این درگیری 19 نفر از نیروهای انتظامی کشته شدند. تلویزیون خراسان رضوی این خبر را اعلام کرده است؛ اما دیگر خبرگزاریها تا بحال سکوت کرده اند. در طی چند روز گذشته تعداد زیادی از نیروهای حکومتی در بلوچستان توسط مبارزین مسلح کشته شده اند ، اما خبرگزاریهای رسمی حکومتی سکوت اختیار کرده اند. تعداد اعدامها ، دستگیرها و کشتن مردم بی گناه در طی چند روز اخیر افزایش یافته است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home