Pahra پهره

news about balochistan

Saturday, July 15, 2006دوستان همرزمان محترم-حضارگرامی اینجانب بنمایندگی از طرف جبهه متحد بلوچستان ایران جمهوریخواهان.
[l سالگرد شهادت جان جاویدان دکتر عبدالرحمن قاسملو را نخست به ملت کرد و سپس بر همه ازادی خواهان ملی و سراسری جغرافیای ایران تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
تبریک از نظراینکه شهپر بلند پرواز چنین سعادتی بر بام زندگانی هر کسی نمینشیند به قول اقبال لاهوری این سعادت قسمت شهباز و شاهین کرده اند.
تسلیت نیز بدین خاطر که دوری زودرس و نا به هنگام چنین نامداری در میدان سیاسی ملت کرد و همه ملیتهای در بند ایران ضایعه بزرگی که همه ماتا ابد دردمند انیم.
دکتر قاسملو از ان تعداد انگشت شمار رهبران سیاسی بود که نه تنها به خزب خود فخر میکردند بلکه احزابشان بدانان افتخار مینمودند.
از کار ایی شحصیت و هنرمندیهای سیاسی نامبرده همین بس که تمامی سران احزاب مردمی و مترقی ایران در ضایع ان یکسان دردمند بوده و همه او را به عنوان یکی از بهترین شهصیتهای سیاسی ایران میدانستند-دشمن نیز با چنین درک و ترسی در میدان نبرد جان او را نشانه گرفت. بد نامی بزرگ و تاریخی ترور او را به جان خریده و مرتکب جنایتی هولناک گردید.
به جرات میتوان گفت دکتر قاسملو از ان شخصیتهای در تاریخ سیاسی همه ملیتهای ایران بود که اگر تا ا مروز میماند-یقینا به رهبری متفق جبهه متحده ملیتهای تحت ستم انتخاب میگردید.
شهادت و ضایعه ای چنین رجل سیاسی نه تنها برای ملت کرد دردناک بوده و هست بلکه ما سایر ملیتهای تخت ستم ایران ان را در بند بند جان خویش احساس مینماییم.
دیکتاتوری فاشیستی ملایان حاکم بر ایران اگر جان صدها قاسملو و شرفکندیها را نشانه گیرند –جنبش طوفانی ملی ما هر گز خاموش نخواهد شد.


پیروز باد مبارزات ملی حزب دموکرات کردستان ایران

پیروز باد رزم مشترک همه ملیتهای تحت ستم ایران بر علیه دیکتاتوری و استبداد در ایران .


جبهه متحد بلوچستان ایران(-جمهوری خواهان)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home