Pahra پهره

news about balochistan

Monday, July 31, 2006

كشتن دو نفر بلوچ درمسيرجاده زابلي_ايرانشهربدست نيروهاي مرصاد
به گزارش رسيده از ايرانشهرنيروهاي گشت مرصاد روزشنبه مورخ 7/5/1385درمسير جاده زابلي -ايرانشهر به دو دستگاه خودروي لندكروز مشكوك شده اند وبدون فرمان ايست به راننده هاي ان دو خودرو به سمتشان تيراندازي كرده اند كه در نتيجه دو نفر از سرنشينان كشته مي شوند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home