Pahra پهره

news about balochistan

Friday, July 28, 2006

چرا قانون بیمارستان میلاد تهران برای شهروندان زاهدانی تبعیض گونه وکاملا غیر انسانی اعمال می شود؟
ساعت 22دوشنبه شب دوم مرداد ماه سال جاری یک بیمار زن زاهدانی به بخش اورژانس بیمارستان میلاد تهران منتقل می گردد که در بدو پذیرش از وی مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال می گیرند و پس از ویزیت پزشک و دستور اینکه بایستی بستری وتحت مراقبت قرار گیرد تا ساعت 3/5 بامداد روز بعد یعنی سوم مرداد به وی تخت نمی دهند و ؛ وقتی که همراهان بیمار مضطربانه پیگیری می کنند پرستاران وپرسنل کشیک بیمارستان پاسخ می دهند: تخت نداریم وخیلی ناراحتید مریض شما بر روی زمین بخوابد ویا اینکه از بیرون بیمارستان تخت تهیه نمائید. و ؛ وقتی از آنها پرسیده می شود که مگر ما شهروند ایرانی نیستیم ؟ پاسخ می دهند که قانون این بیمارستان برای شما فرق می کند و در حالی که مریض در وضعیت نا مناسبی قرار داشته و بیمار زن هم بوده است همراهانش ناگزیر وی را از بیمارستان خارج می کنند و با همان حال وخیم به ناچار بخش اورژانس بیمارستان میلاد تهران را به خاطر زاهدانی بودن ترک می کنند . اما کجاست آن سوگند نامه ای که پزشکان در حمایت ومراقبت از بیمار می خورند و اینگونه شرف انسانی خویش را زیر پا می گذارند ودر جلوی چشمانشان بیماری درد بسیار را تحمل می کند و آنها وی را مورد درمان قرار نمی دهند . آیا رئیس بیمارستان میلاد وپزشکان وپرستاران سوگند نخورده اند که در مورد بیمارشان مسائل قومی ومذهبی را دخالت ندهند ؟ همچنین از وزیر بهداشت درخواست می نمائیم که این موضوع را که نه اولین ونه آخرین است مورد رسیدگی جدی قرار دهد و خواستار دخالت مراجع ملی وبین المللی نیز به این موضوع دردآور هستیم .
لازم به ذکر است مشخصات کامل بیمار در دفتر انجمن جوانان صدای عدالت موجود می باشد
ودر صورت پاسخ هر مرجع پاسخ دهنده ای در اختیارشان قرار خواهد گرفت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home