Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, July 12, 2006جلسه عمومی زرمبش در اسلو برگزار شد

روز شنبه 8 ژوئیه 2006 کمیته زرمبش در نروژ جلسه­ای را پیرامون بلوچستان و مسئله ملی برگزار کرد.
شرکت و استقبال قریب 60 نفر از بلوچهای مبارز و فعال سیاسی در نروژ جلسه را پربار و با شکوه کرد. حضور شیرزنان مبارز بلوچ در جلسه بیانگر رشد و بالندگی مبارزه ملی بود. این جلسه ابتدا با یک دقیقه سکوت به یاد و احترام از شهدای بلوچستان آغاز شد و سپس هنرمند مشهور بلوچ استاد عبدالرحمان سوری­زهی با نواختن آهنگ " ما چُکین بلوچانی" به آن روحیه و تحرک داد.
پس از آهنگ استاد عبدالرحمان، جلسه با خواندن مقاله و تحلیلی سیاسی از جنبش ملی بلوچستان به پرسش و پاسخ پرداخت. سوالات متفاوت و پرباری از سوی بلوچهای مبارز شرکت کننده طرح شد و مسئولان مرکزی زرمبش که بنا بدعوت کمیته نروژ برای جلسه آمده بودند، به پاسخگوئی پرداختند. بیشترین بخش از سوالات حول گسترش مسئله ملی و مبارزه برای آن بود. در آنجا دوستان مرکزی زرمبش از طرف سازمان راه حلهای سیاسی و سیاستهای سازمان را به تفصیل تشریح و بازگو نمودند. طرح مسئله فدرالیسم بر اساس ملتها یکی از موارد برجسته در جلسه بود. سیاستهای تبعیض­گرایانه و دیکتاتوری رژیم بر جنبش ملی و ملت بلوچ در بلوچستان از سوی زرمبش و مبارزین بلوچ شدیداً محکوم وغیرانسانی دانسته شدند. زرمبش و تمامی مبارزین بلوچ در جلسه حمایت بیدریغ خود را از مبارزات ملی برحق برادران بلوچ در بلوچستان شرقی ابراز داشتند.

در بخش پایانی جلسه هنرمندان و مبارزین بلوچ با سرودن و خواندن آهنگهای رزمی بلوچی شور و تحرک زیادی به شرکت­کنندگان مبارز بلوچ دادند. استقبال از جلسه چنان بود که شماری از فعالان بلوچ خواستار برگزاری مستمر جلسات سیاسی در مورد بلوچستان و مبارزه ملی از سوی زرمبش شدند تا به مبارزه ملی تحرک بیشتر و روزافزونی داده شود.

کمیته نروژ
بلوچستانءِ راجی رزمبش0 Comments:

Post a Comment

<< Home