Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, July 25, 2006

جوانان بریس
مسجدی با قدمت دو قرن
نزدیک به دویست سال پیش این مسجد محل عبادتگاه مردم بریس بوده است وتنها خرابه ای است که از مردم قدیم بریس مانده است همچنان که اطلاع دارید بریس در زمان قدیم در بالای کوه و در محل فعلی بوده است و چندین هزار نفر جمعیت داشته است ولی بر اثر بلای طبیعی وبا مردم اینجا را رها نموده و هرکسی به جایی رفته است بعضی از آنها به کشور همسایه پاکستان وبه منطقه پیشکان وجیوانی رفته که بازار بریسیهای آنجا معروف می باشند وبیشتر مردم هم به محل بریس پایین که هم اکنون خرابه ای بیش نیست رفته و آنجا زندگی کرده اند در محل بریس قدیم گورستان بزرگی هم باقی مانده که اکنون در وسط بازار جدید می باشد همچنین بزرگترهای ما از اتفاقی که دویست سال پیش افتاده وموجب وقوع وبا شده داستانهایی برای ما گفته اند که از جمله آنها داستان مرد درویشی هست که یکی ا ز روزها وارد بریس می شود وبه مسجد می آید همین مسجدی که عکسش را می بینید او با کفش وارد مسجد می شود و مردم آنجا از این عمل او ناراحت می شوند واورا به زور از مسجد خارج می کنند وبلافاصله بعد از این عمل یکی از مردم بریس مریض می شود و بعد دقایقی فوت می کند و بعد از فوت او مردم هنوز در قبرستان هستند که خبر فوت فرد دیگری از خانواده آنها می رسد و کم کم مریضی همه بریس رافرا می گیرد و مردم هم علت را در بیرون انداختن درویش از مسجد می دانند پس سراغ او را می گیرند ولی اثری از او نیست و همچنان یکی یکی مردم فوت می کنند به اندازه ای مریضی سریع پیشرفت می کند که در آخر کار مردم نمی توانند مرده ها را دفن کنند و کم کم مردم روستا را رها می کنند و می روند واین داستانی است که از زمان قدیم برای ما مانده است و هم اکنون ما ببعد ار۲۵ سال دوباره به محل اصلی بریس آمده ایم وزندگی می کنیم و تنها خرابه مسجد است که ما را به خاطرات تلخ
دویست سال پیش می برد ولی باز ما اینجا را با تمام سختیهایی که نیاکان ما دیده اند دوست داریم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home