Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, July 12, 2006

18 تیر 78: اولین خیزش انقلابی نسل جدید!بلوچستان پرس نيوز

Balochistan press News
تماس با ما و ارسال خبر
18 تیر 78: اولین خیزش انقلابی نسل جدید!


اکبر تک دهقان
18 تیر 1385 - ژوئیه 2006
از روز 18 تیر سال 78، روز برآمد جنبش دانشجویی در دوره پس از سالهای مرگ و نیستی دهه 60، 7 سال دیگر گذشت. نسل جدید دانشجویان که بنا بتصور سران جنایتکار رژیم اسلامی، نباید راه انقلابی گری در پیش میگرفت، دراین روز اما با شجاعت، همه محاسبات این دستگاه خون و کثافت را برهم زد. حکومت ترور اسلامی، طی 6 روز با دانشجویان و مردمی در تهران، تبریز و برخی شهرهای دیگر روبرو شد، که به ضرورت سرنگونی این ماشین آدمکشی دست یافته، در کوچه و خیابان آن را فریاد زدند. با تهاجم دسته جات خون آشام به دانشجویان در مقطع فوق، رژیم اسلامی ظاهرا دوباره بر فضای دانشگاهها مسلط شد، اما بربرمنشی آشکار خامنه ای، این جنایتکار حرفه ای، قادر به توقف رشد جنبش دانشجویی نگشت.
اولین خیزش بزرگ نسل جدید دانشجویان کشور، در شرایطی رخ داد، که جناح دیگری از تبهکاران حاکم تحت عنوان " اصلاح طلبان"، هنوز قادر به توهم آفرینی و عوامفریبی در میان دانشجویان بودند. بعد از 7 سال، از آرزوی رژیم اسلامی برای حفظ خود از طریق ایجاد انحراف در جنبشهای اجتماعی، چیز زیادی باقی نمانده است. حکومت اسلامی، با همه جناحبندیهای آن، امروز رسواتر از آن است که قادر به سلطه بر جنبش دانشجویی برای تداوم موجودیت نفرت انگیز خود گردد. این رژیم جنایتکار اگر هنوز امیدی به تسلط بر جنبش دانشجویی داشت، اینهمه از فعالین مبارزات دانشجویی را به بند نمی کشید.
نسل جدید دانشجویان کشور، هم در انتهای دهه 70 و هم امروز، از عدم سازمانیافتگی مستقل رنج میبرد. ایجاد تشکل مستقل و توده ای و تماماً در ضدیت با همه جناحهای این رژیم پلید، برای دانشجویان کشور، از نان شب واجب تر است. جنبش دانشجویی در این کشور، راه به جایی نخواهد برد و حتی قادر به حفظ حداقلی از امکانات موجود در دانشگاههای کشور نخواهد شد، اگر بطور کامل بر روی پای خود نایستد.
مبارزات دانشجویی در 18 تیر 78 در شرایطی سربلند کرد، که هنوز جنبش کارگری به کمترین حدی از سازمانیافتگی مستقل، پس از ترور فاشیستی دهه 60 دست نیافته بود. اما امروز یک تشکل مستقل کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد وجود دارد که علیرغم زندانی بودن رهبر آن، منصور اسانلو و اخراج بیش از 180 نفر از کارگران عضو آن، اما به سرکوب جنایتکارانه حاکم گردن نگذاشته است. بخشی از فشار طاقت فرسای کنونی بر کارگران مبارز شرکت واحد و خانواده های آنان، از عدم وجود تشکلهای مستقل دانشجویی و کمبود حمایت سازمانیافته از سوی دانشجویان ناشی میشود. حتی ضرورت حفظ سندیکای شرکت واحد بتنهایی حکم میکند، که دانشجویان کشور ایجاد تشکلهای مستقل خود را وظیفه فوری و روز خود قرار دهند.
سطح رشد یافته مبارزات کارگری، وجود سندیکای بسیار مؤثر کارگران شرکت واحد و فعال شدن هر چه بیشتر کانون نویسنده گان ایران، فرصت مناسبی برای پیدایش تشکلهای مستقل دانشجویی است. دانشجویان کشور، یاد 18 تیر 78 را به راستی گرامی خواهند داشت، اگر هر چه سریعتر خود را بر امر ضرورت سازماندهی مستقل جنبش دانشجویی، متمرکز سازند. *** *** ***
www.j-shoraii.blogspot.com damawand58@yahoo.com
سرنگونی رژیم ترور اسلامی - اعلام آزادیهای عمومی - فراخوان کنگره شوراها

کنگره شوراها یک کنگره عمومی است که در لحظات سرنگونی رژیم اسلامی، از تجمع نماینده گان شوراها، سندیکاها و اتحادیه ها، کمیته ها، نهادها و ارگانهای صنفی و دموکراتیک همه اقشار و طبقات سهیم در سرنگونی رژیم اسلامی، در داخل کشور تشکیل میگردد. این کنگره، از قدرت گیری سازمان مجاهدین و سلطنت طلبان، بمثابه جریانات ارتجاعی و سرکوبگر ممانعت بعمل آورده، راه سوء استفاده از خلاء قدرت برای شروع کشمکشهای قومی، توسل به تخریب و انتقام جویی را سد نموده، خطوط کلی نظام سیاسی آتی را روشن ساخته، موعد انتخابات ارگانهای دائمی در کشور را معین میکند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home