Pahra پهره

news about balochistan

Friday, July 21, 2006

"چراغ سبز" برای جنایت

اکبر تک دهقان
31 مرداد 1384- 22 ژوئیه 2006

لبنان در دهمین روز تجاوز جنایتکارانه ارتش اسرائیل، همچنان مورد اصابت بمب و موشک و توپ باران قرار گرفت. بگفته یکی از مقامات این کشور، تا امروز بیش از 300 نفر از مردم غیرنظامی، قربانی توحش ارتش اسرائیل شده اند. از سوی دیگر ارتش مهاجم نیز، مردم جنوب لبنان را به تخلیه کامل این منطقه فراخوانده است. این درحالی است که منابع متعددی از جمله اسرائیلی، از ضرورت و احتمال حمله گسترده زمینی آتی به جنوب لبنان، برای تسویه حساب کامل با جریان حزب الله، سخن میگویند.

نخست وزیر اسرائیل در آخرین اظهار نظر پیرامون جنگ کنونی، بازهم تصویری واقعی تر از اوضاع و دلایل شروع جنگ بدست داد. بگفته او، سران بسیاری از کشورها، از جمله در میان کشورهای عربی، برای انجام و ادامه تهاجم کنونی علیه حزب الله، به دولت اسرائیل "چراغ سبز" داده اند. این احتمال از سوی دیگر نیز تأیید میشود، از آنجا که تلاش برای برگزاری اجلاس فوق العاده سران کشورهای عربی، با شکست مواجه شده است. مخالفت برخی " اعضای مهم " با حملات موشکی حزب الله به اسرائیل، دلیل شکست فراخوان این کنفرانس، اعلام گردیده است. در لبنان نیز، مخالفتهای عمومی علیه حزب الله گسترش یافته، از سوی مفسرین و نماینده گان احزاب سیاسی، این جریان، مسئول به خطر افتادن کشور و مردم معرفی شده است. به این ترتیب روشن است، جریان حزب الله آشکارا از همه طرف مورد تهاجم است و این نه صرفاً از اهمیت این جریان، بلکه از نقش رژیم حامی آن یعنی رژیم اسلامی در ایران ناشی شده، با تلاشهای آن در رقابتهای منطقه ای تا مرز " محو اسرائیل از روی نقشه جهان"، در ارتباط قرار دارد.

دولت اسرائیل، تهاجم کنونی را نه فقط به فرصتی برای نابودی نیروی نظامی وابسته به حریف منطقه ای خود، رژیم اسلامی، بلکه به امکانی برای التیام بخشیدن به زخم ناشی از تبلیغات ضد یهودی رژیم اسلامی نیز، مبدل ساخته است. تبلیغات احمدی نژاد برای دولت و جامعه اسرائیل تنها یک تهدید نظامی نبوده، بلکه با انکار هولوکاست و خواست نابودی این کشور، یک تحقیر ملی علنی و حکم نمک پاشیدن بر زخم مردمی را داشت، که کابوس کشتار یهودیان در جنگ دوم، هسته اصلی خود-آگاهی ملی آنان را تشکیل داده است. دولت جنایتکار اسرائیل از این برخورد آشکارا فاشیستی احمدی نژاد، سرمایه ای اخلاقی و سیاسی برای خود ساخته، جنایت کنونی علیه مردم بی دفاع لبنان و فلسطین را توجیه میکند. با اطمینان میتوان ادعا نمود، " چراغ سبز " کنونی برای آدم کشی در لبنان و فلسطین، تا حد معینی به موضوع تبلغیات ضد یهودی رژیم اسلامی بر میگردد.

بحران کنونی خاورمیانه، مستقیماً به مردم و سرنوشت جنبشهای اجتماعی در ایران مربوط است. جنگ کنونی در لبنان، نتیجه منطقی رقابتهای ارتجاعی رژیم اسلامی، دولت اسرائیل و امپریالیسم آمریکا است. از این رو نتایج آن نیز، بحران هسته ای رژیم اسلامی را شدت بخشیده، جریانات جنگ طلب در هر دو طرف این کشمکش را تقویت خواهد کرد؛ بویژه اینکه، بدون هیچ تردیدی، بازنده سیاسی جنگ کنونی، رژیم اسلامی است؛ هر چند قرائن موجود، از شکل گیری تصور آتی قدرتهای امپریالیستی و منطقه ای مبنی بر تسریع عقب نشینی کامل رژیم در مسئله هسته ای، پس از پایان این جنگ، حکایت میکنند. اما این فرضیه، هنوز نیاز این رژیم جنایتکار به بقای خود به هر بهایی را، در محاسبات خود وارد نمیکند.

تهاجم نظامی اسرائیل، زندگی صدها هزار نفر از مردم لبنان و فلسطین را به نابودی سوق میدهد، در همان حال تضادهای منطقه ای را دامن زده، زندگی میلیونها نفر مردم ایران را هم، با خطرات بزرگتری مواجه خواهد ساخت.
*** *** ***
www.j-shoraii.blogspot.com damawand58@yahoo.com

3 Comments:

Blogger onfoyou said...

Here are some links that I believe will be interested

1:00 AM  
Blogger bdfytoday said...

This site is one of the best I have ever seen, wish I had one like this.
»

5:35 AM  
Blogger upssidetown said...

Greets to the webmaster of this wonderful site. Keep working. Thank you.
»

4:41 AM  

Post a Comment

<< Home