Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, July 16, 2006

بلوچ یعنی غیرت یعنی بلوچ یعنی همت
بنام خدای بخشنده ی مهربان
پست قبلی که نوشتم با نظر های گونا گون و افکار متفاوت هم زبان های خود مواجه شدم
تنها کسی که حتی سر نزد چه برسد به اینکه بخواهد نظری بدهد
( آقای باران زهی بودند ...)صلاح مملکت خویش خسروان دانند...
اما پست جدید با توجه به گفته های دوستان می خواهم نظر هایشان را دخیل کنم
من نوشته بودم که بلوچ باید اسلحه را کنار بگذارد دوستی این گفته ی مرا رد کرده بود
و من می خواهم به عرض این دوست محترم برسانم که ما بلوچها قرنهاست که اسلحه
در دست داریم به کجا رسیده ایم؟؟؟
جز هم نوع کشی جز این که آتش اختلافات و کینه در خود ما بلوچها شعله ور تر شده است .
جز اینکه چه جوانان نازنینی را در این راه از دست داده ایم...
کاش واقع بینانه تر به این موضوع نگاه می کردیم و لحظه ای به فکر فرو می رفتیم که همه چیز
اسلحه نیست ... که همه چیز آتش گلوله نیست که همه چیز کینه شتری نیست ...اما افسوس
که جوانان بلوچ گاهی با تفکری غلط و با تعصبی بیجا موضع می گیرند و این حرکات غیر
علمی ما باعث تخریب چهره مردم بلوچ می شود چــــــــرا وقتی که اسم بلوچ می آید نا خود آگاه
در ذهن ها تداعی می شود که :
بلوچ یعنی بی سواد ... بلوچ یعنی بی فرهنگ ...بلوچ یعنی ناامنی
آیا کسی هست پاسخی برای این چــــــــــــــــــــــــــــرا داشته باشد؟؟؟
آیا دلیلی جز آن دلایلی که بر شمردم دارد؟؟؟ درست من قبول دارم که خداوند استعداد عجیبی
به بلوچ در استفاده از اسلحه داده است اما همه ی استعداد این نیست استعداد های درخشانی
که در بلوچ وجود دارد خیلی بیشتر و با ارزشتر از استفاده از اسلحه هستند چرا که ما سعی نکردیم
آنها رابه فعلیت در بیاوریم ...و ما باید نشان بدهیم که بلوچ یعنی غیرت یعنی همت...
و این میسر نیست مگر اینکه بلوچ قلم بدست بگیرد و این بار با قلمش بجنگد و با بیسوادی
و افکار منفی مبارزه کند دست به دست هم دهیم و بلوچستانمان را آباد کنیم و نباید از زمان خود
عقب بمانیم مبارزه ما در این دوران فقط با قلم میسر است این اسلحه قلم است که امروزه
موفق ترین اسلحه است جوانان بلوچ عزیز یک دست صدا ندارد دستها را باید با یکدیگر یک جا
با لا برد و فریاد بر آورد و از بلوچ متمدن امروزی دفاع کرد آنهایی که متعقدند که :بلوچ یعنی
بی سواد ... بلوچ یعنی بی فرهنگ ...بلوچ یعنی ناامنی باید به آنها اثبات کرد که سخت در
اشتباه هستند چرا که بلوچ امروزی بلوچی تحصیل کرده است بلوچیست که قلم به دست گرفته
است و هزاران هزار اسلحه بدست نمی توانند تخریبش کنند...
من وقتی که افکاری مثل آقای ریگی یا مصطفی یا نیاز دزکی و عبد الخالقی که قلم نمیزند
را می بینم چنان خرسند و خوشحال می شوم که قابل وصف نیست چرا که می دانم همین
بزگواران باید دستهایشان را در هم زنجیر کنند و بلند فریاد بر آورند و بلوچ را به جایگاهی
که حقش است برسانند و از حق بلوچ و بلوچستان دفاع کنند...
***
آقا مصطفی سر زدنهای شما گرامیان باعث دلگرمی هر چه بیشتر من برای نوشتن می شود
و من خوشحالم که همراهانی چون شما دوستان را دارم وبه این سرعت یافتم شماهارا...

افسانه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home