Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, July 16, 2006

فرزندان بلوچستان بیاید آینده تاریخ رابسازییدواززمان عقب نمانیم
سلام بر جوان بلوچ
جوان بلوچ باید بداند که دیگر وقت آن رسیده است که اسلحه را کنار بگذارد و قلم را اسلحه خویش سازد و جوان بلوچ باید بدان که امروز دینی بسیار سنگینی بر دوش دارد همانا شناساندن بلوچ به جهان و جهانیان است ـ جوان بلوچ دارای درخشانترین استعدادهاست ـ جوان بلوچ باید بداند که چطور این استعدادها شکوفا کند و در مسیر مستقیم قرار دهد و راهکار پشرفت بلوچ را در نظر داشته باشد جوان بلوچ باید بداند که مشکل بلوچ با اسلحه وگلوله حل نمی شود بلکه جوان بلوچ باید قلم به دست بگیرد و بلوچ امروزی متمدن و با فرهنگ و با شعور است بلوچ امروزی دیگر نباید پیرو قانون جنگل باشد جوان بلوچ باید تاریخ بلوچستان را بسازد وآن را آباد کند و از زمان خود عقب نماند... واگر جوان بلوچ با قلم توانای خود اصالت خود را فریاد بر نیاورند بلوچ غریب وتنها و با گم نامی ادامه حیات خواهد داد در بی نام و نشانی همانا جوانان بلوچ می داننند که چه درد عظیمیست بی نام و نشان زیستن ... اگر جوان بلوچ بداند که با کنار نگذاشتن اسلحه و به دست نگرفتن قلم چه خیانتی به اصالت خود و قومش خواهد کرد به والله که از پای نخواهد نشست تا روزی که بلوچ را به جهانیان بشناساند چرا که جوان بلوچ غیرتی مثال زدنی دارد....
افسانه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home