Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, August 01, 2006

سازمان جندالله ایران
بسمه تعالی
سازمان جندالله ایران به استحضار عموم مردم بلوچستان و ایران میرساند که تاکنون هیچ یک از مبارزان سازمان که در عملیات تاسوکی حضور داشته اند توسط رژیم دستگیر نشده اند وسخنان سخنگوی قوه قضائیه رژیم کذب محض می باشد . در طی این مدت فقط هفت نفر ازکسانی که فقط ارتباط خویشاوندی و یا بیطرفانه داشته اند دستگیر شده اند که یکی از آنان بنام درمحمد ریگی پس از یک ماه دستگیری تحت شکنجه به شهادت رسید و بعد از حدود دو ماه وزارت اطلاعات محلی را به خانواده مرحوم نشان داده که محل دفن ایشان است.
سازمان جندالله ایران طی این اطلاعیه به قوم سیستانی متذکر میشود که شواهد وقرائن موجود نشان میدهد که آنان با رژیم همسویی داشته و هنوز دنباله روی سیاستهای شوم رژیم و عناصر مزدور سیستانی اش در منطقه را می نمایندواین برایشان گران تمام خواهد شد و طبق مفاد اساسنامه سازمان هر شخص، گروه و یا سازمانی که با رژیم آخوندی ایران علیه مردم همکاری کند دشمن محسوب گشته و با آنان به شدت برخورد خواهد شد.
سازمان جندالله ایران به رژیم آخوندی ایران هشدار میدهد در صورتیکه رژیم کسی را در محل عملیات تاسوکی اعدامنماید سازمن آن منطقه را موشک باران نموده و با خاک یکسان خواهد کرد تا دیگر اثری از این به اصطلاح یادبود تاسوکی برای قوم سیستانی و رژیم آخوندی باقی نماند.
سازمان جندالله ایران

0 Comments:

Post a Comment

<< Home