Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, August 13, 2006

بی بی سی حقوق مردم را سانسور ميکند.
ايميلی را که در ذيل ملاحظه ميفرمائيد از جانب آقای مسکان براهوئی از شهر پهره بلوچستان جهت تکثير برای من و ديگران فرستاده شده است.

بی بی سی نمیـبايست راه حل قانونی من را با سانسور پخش ميکرد!

از دوستان و مردم آواره بلوچ در خارج از بلوچستان اشغال شده تقاضا دارم شکايتنامه مرا بگوش همگان و مراجع قانونی و دفاع از دموکراسی برسانند.
ميدانيد که بی بی سی تا درآمدی نداشته باشد، مفت خبرها را پخش نميکند. هزاران راه حل، اعتراض يا عکسی که مردم جهان روزانه برای سايت و منابع خبری بی بی سی ميفرستند، بی بی سی قبل از نشر هر خبر با نشان دادن آنها به رژيمهای مورد اعتراض مردمشان، مبالغی جهت سانسور يا پخش نکردن خبر از آن رژيمها دريافت ميکند.
من با ارسال نظر خود اولا از بی بی سی انتظار نداشتم که آنرا پخش خواهد کرد. اما وقتی خبر ارسال شده خود را با سانسور مشاهده کردم بسيار ناراحت شدم. بی بی سی راه حل مرا که بجا، قانونی و آرزوی اکثر مردم بلوچستان بود با سانسور نمی بايست پخش ميکرد. چنانچه خبر مرا پخش نميکرد، با وجود مشکلاتی که هر روزه رژيمهای تهران برايم توليد ميکند، اين همه ناراحت نميشدم. بقدری اين عمل بی بی سی برايم زننده و ناراحت کننده بود که بر اثر آن بيمار شده ام. لذا از بی بی سی شکايت دارم.
متن ارسالی من در ذيل نوشته شده که راه حل من در آن حذف و سانسور گرديده است :

هرچند مبلغ صدوهفتادويکهزار تومانی که حاصل بررسی شما ميباشد را نميتوانم برای خانواده شش نفری ام با کار های مختلف که گاهی روزها به دوازده ساعت کار ميرسد، بدست بياورم؛ بالا رفتن هرروزه قيمتهای مواد ارتزاقی هم هميشه مرا در دلهره قرار دارد. عدم يافتن کار در برخی روزها و يا گاهی که بيمار ميشوم نيز از مصائب من و کودکانم است. بعلت تنگدستی دو فرزند بزرگتر پانزده و هفده ساله ام را امسال نميتوانم به مدرسه بفرستم. نان و چای شيرين 4 تا 5 روز از هفته خوراک ما است. به نظر من راه حل آن است که بلوچستان از اشغال ايران آزاد بشود.
مسکان براهوئی ـ پهره بلوچستان

متن سانسور شده بوسيله بی بی سی :

منتشر شده در: 11/08/06 17:58 GMT
هرچند مبلغ صدوهفتادويکهزار تومانی که حاصل بررسی شما ميباشد را نميتوانم برای خانواده شش نفری ام با کار های مختلف که گاهی روزها به دوازده ساعت کار ميرسد، بدست بياورم؛ بالا رفتن هرروزه قيمتهای مواد ارتزاقی هم هميشه مرا در دلهره قرار دارد. عدم يافتن کار در برخی روزها و يا گاهی که بيمار ميشوم نيز از مصائب من و کودکانم است. بعلت تنگدستی دو فرزند بزرگتر پانزده و هفده ساله ام را امسال نميتوانم به مدرسه بفرستم. نان و چای شيرين 4 تا 5 روز از هفته خوراک ما است.
مسکان براهوئی، پهره بلوچستان
توصيه شده توسط 0 نفر

RegardsH.S.Braahui (ulus pahrai)
ulus_pahrai@yahoo.com
braahui@hotmail.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home