Pahra پهره

news about balochistan

Friday, September 01, 2006

مرگ پایان کبوتر نیست
اطلاعیه
چندی پیش اطلاع پیدا کردیم سردار اکبر بگتی بزرگ مرد بلوچ و بلوچستان در توطئه کثیف رژیم مشرف به شهادت رسیده اند بدین سبب موسسه نگاران با انتشار بیانه ای این مصیبت را به تمامی ملت آزاده و آزاد اندیش بلوچ تسلیت گفته است متن این بیانیه بدین شرح میباشد:
چندی پیش خبر کشته شدن نواب اکبر بگتی سردار بلوچستان وآزاد مرد توانای بلوچ و همراهانش را در توطئه رژیم نژاد پرست پاکستان را مطلع گشتیم. و در این مورد باید بگویم که کشته شدن در راه آزادی هدف راد مردان توانایی حقیقت و سازندگی است کسانی که سعی و تلاششان در به حقیقت رسیدن حقانیت مردم رنج دیده و ستمدیده بلوچ است.
نواب اکبر بگتی کسی نبود جز مردی که در راه رسیدن به بلوچستانی آباد جان خود را به این تلاش تقدیم کرد و همیشه باید بگویم که اکبر بگتی ها زیاد هستند و هم اکنون هزاران هزار اکبر بگتی در سرتاسر بلوچستان ادامه دهنده این دلاور عرصه از خودگذشتگی هستند.مرگ پایان کبوتر نیست اکبر بگتی و همراهانش زنده هستند تا ابد تا بلوچ و بلوچستان وجود دارد تا بلوچ و بلوچستان وجود دارد پس باید یک صدا و بلند فریاد بر اوریم:
زنده باد بلوچ زنده باد بلوچستان.
موسسه اینترنتی نگاران (همفکری جوانان بلوچ برای بلوچستانی سبز ) این مصیبت را به خانواده دوستان و تمامی بلوچ مردمان در سرتاسر دنیا تسلیت عرض نموده و برای تمامی این عزیزان صبر و برای آن عزیز سفر کرده مغفرت آرزو مندیم.
نواب اکبر بگتی هنوز هم زنده است چون هم اکنون هزاران هزار اکبر بگتی
در سرتاسر بلوچستان وجود دارد.
زنده باد بلوچ زنده باد بلوچستان
ورنا بلوچ
موسسه اینترنتی نگاران

(همفکری جوانان بلوچ برای بلوچستانی سبز)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home