Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, July 12, 2006

عطاالله مينگل، خيربخش مری و اکبربگٹی

عطاالله مينگل، خيربخش مری و اکبربگٹی افتخارات جنبش ملی بلوچستان!


عطاالله مينگل خيربخش مری اکبر بگٹی
ا

درروزهای اخيربازهم هواپيماها وهلی کوپترهای نظامی ارتش مزدورپاکستان برفرازمنطقه" ڈیرہ بگٹی" بلوچستان شرقی به پروازدرآمده و مردم بيدفاع بلوچ را بيرحمانه بمباران کردند که درجريان اين حملات وحشيانه، بنا به گزارش حکام پاکستانی، شماری ازبلوچها جان باختند. تلفاتی که توسط اکبربگٹی در مصاحبه ای که با بخش اردو بی بی سی داشتند بشدت تکذیب شد. بنا به گفته وی 2 هلی کوپتر ارتش پاکستان سرنگون و حدود 30 تا 35 نفراز نیروهای ارتشی به هلاکت رسیده اند. نیروهای پاکستانی تعدادی ازافراد بیگناه منطقه را به گروگان گرفته و با خود برده اند.

تهاجم گسترده ارتش سرکوبگرپاکستان به بلوچستان، عملا زمانی شروع شد که در اوايل نومامبرسال پيش، راکتی به سوی ژنرال پرويزمشرف، رئيس جمهورتحميلی پاکستان که سرگرم بازديد از"کوهلو" بلوچستان بود، پرتاب شد. ازآن تاريخ به بعد، صدها نفرازمبارزين بلوچ به شهادت رسيده وهزاران تن ديگرتوسط مزدوران رژيم نظامی پاکستان دستگيروبه زندان افتاده اند. بيش ازصد نفرازفعالين سياسی بلوچ که بوسيله سرويسهای اطلاعاتی پاکستانی به گروگان گرفته شده اند، مفقودالاثرند وخانواده هايشان هيچگونه اطلاعی ازآنان ندارند و....

ژنرالهای حاکم برپاکستان که بوئی ازانسانيت نبرده اند، نيروی بازو را شرط موفقيت خود دانسته وازهمان بدو تاسيس پاکستان والحاق اجباری بلوچستان با خدعه و نيرنگ به آن، سياست سرکوب وکشتارمردم بلوچ را درصدربرنامه هايشان قرارداده وهرگاه که ملت بلوچ حقوق پايمال شده خويش را مطالبه کرده، با لشکرکشی وبمباران وقتل وغارت مواجه شده است.

تمامی سردمداران پاکستان، چه ژنرالها وچه غيرنظاميانی که گاهاً برمسند قدرت نشسته اند، دريک مورد متفق بوده وآن اينکه تا ميتوانند منابع زيرزمينی بلوچستان اعم ازگازـ نفت ـ طلا و... را به تاراج ببرند وهيچ گامی درجهت پيشرفت وترقی ورفاه عمومی برندارند. براثرچنين سياست کثيفی است که هم اکنون بلوچستان محرومترين ايالت پاکستان بشمارميرود، حال آنکه به لحاظ منابع طبيعی ثروتمندترين ايالت پاکستان ميباشد.

دشمنان ملت بلوچ که مجهزبه اسلحه مدرن، هواپيمای جنگی و هلی کوپترهستند وامکانات تبليغاتی گسترده ای نيزدراختياردارند، درگذشته براحتی و درسکوت محض، مبارزات مردم بلوچ را سرکوب کرده وموفق شده اند تا مدتها تحولات منطقه را تحت کنترل درآورند. ژنرال مشرف اينبارنيزچنين خيالی را درذهن می پرورانيد. وی با طرح دو شعارمکارانه پا به ميدان مبارزه با ملت بلوچ گذاشت. ابتدا اينکه مبارزين بلوچ ازخارج کمک مالی وتسليحاتی دريافت ميدارند. يعنی مزدوربيگانه اند و بدینترتیب سعی نمود تا بمباران و کشتاربلوچها را امری قانونی جلوه دهد. ديگراينکه ژنرالهای پاکستان خواهان ترقی وپيشرفت بلوچستان هستند وفقط سه نفرازخوانين منطقه بنامهای عطاالله مينگل ـ خيربخش مری و اکبربگٹی دراين رابطه مزاحمت ايجاد ميکنند و ژنرال مشرف که به هيچکدام ازملتهای پاکستانی تعلق ندارد ومهاجری است که بهمراه پدرو مادرش پس ازتشکیل پاکستان توسط انگلیس از هند به پاکستان آمد؛ مصمم است تا اين سه فرد را نابود وبلوچستان را مدرنيزه کند!

همگان ميدانند که مبارزات ملت بلوچ به مناطق قبيله ای تحت کنترل اين سه نفرمحدود نيستند وتمامی بلوچستان را دربرميگيرند. تا کنون هزاران نفرتوسط نيروهای امنيتی پاکستان درسراسربلوچستان دستگيرشده اند، نه درناحيه بخصوصی. مزدوران رژيم درهيچ جای بلوچستان، ازحملات مبارزين بلوچ درامان نيستند. ارتش رهائی بخش بلوچستان در سراسربلوچستان عملیات مسلحانه انجام میدهد وبه دشمنان مردم بلوچ ضربه وارد می آورد.

سه شخصی که ژنرال مشرف خواهان نابودی آنهاست، سران قبائلی به شکل سنتی نیستند که درراستای منافع شخصی خویش فعالیت نمایند واهدافی ضد مردمی داشته باشند. آنها تمامی عمر خود وفرزندان خود را وقف مبارزه برای آزادی بلوچستان نموده و هرگزدرطول حیات انگلی پاکستان با دشمنان ملت بلوچ مماشات نکرده اند. قدرت بسیجی که عطاالله مینگل، خیربخش مری و اکبر بگٹی درمناطق شمالی ومرکزی بلوچستان دارند، هیچ حزب سیاسی قادربه آن نخواهد بود. هرکدام ازآنان، هزاران نفرمبارز مسلح دراختیار دارند که درحال حاضربا ارتش ضد مردمی پاکستان قهرمانانه می جنگند.

افراد مذکور تمامی زندگی خویش را وقف مبارزه ای کرده اند که برای ملت بلوچ ترقی و پیشرفت، آزادی و بهروزی به همراه داشته باشد، نه اینکه دشمن ترقی بلوچستان باشند. آنها صرفاً سران قبیله خویش نیستند، بلکه به تمامی ملت بلوچ تعلق دارند. رهبرانی که پایه های اصلی جنبش ملی بلوچستان را تشکیل میدهند. واما مشکل مشرف و سایرژنرالهای پاکستانی اینست که تا کنون و با گذشت نزدیک به ٦٠ سال ازعمر کشور پاکستان، هیچ اقدام مثبتی برای بلوچستان انجام نداده اند و درعوض هست و نیست بلوچستان را تا توانسته اند چپاول و غارت کرده اند.

و زمانیکه این رهبران سازش ناپذیر ملت بلوچ، با وجود شرائط سنی بالائی که دارند، مانع طرحهای غارتگرانه نظامیان پاکستانی دربلوچستان میشوند و برحق حاکمیت ملی ملت بلوچ تاکید می ورزند، ژنرالها آشفته شده و به بلوچستان لشکرکشی کرده و ازانجام هیچ جنایتی دربرخورد با مردم بیدفاع، زنان وکودکان بلوچ دریغ نمی ورزند. به امید روزی که ملت بلوچ نیز همانند بسیاری از ملل مناطق دیگر جهان آزادی خویش را باز یابد و به زندگی شرافتمندانه ای در سرزمین بلوچستان ادامه دهد.


کیچی بلوچ
شنبه ۱۷ تير ۱۳۸۵http://www.balochistaninfo.com/News%20Archive%202006/rahbaran%20baloch.htm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home