Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, August 16, 2006


به نام خدا
سازمان جندالله ایران به اطلاع میرساند که اخبار مندرج در رسانه های دروغ پراکنی رژیم مبنی بر دریافت وجوه نقد توسط سازمان از رژیم در ازای آزادسازی اسرا رضا لگزایی و پورشمسایی"کارمند حراست حلال احمر"کـذب محض بوده و این سازمان صرفاّ بنا به درخواستهای پیگیر و مکرر سازمانهای حقوق بشری و بین المللی تصمیم به آزادسازی آنان نمود واین امر برای باری دیگر اثبات این مدعاست که سازمان جندالله ایران برای نشان دادن حسن نیت خویش به سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشراز هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
سازمان جندالله ایران همچنین اظهارات وزیر کشور مبنی بر مورد شکنجه و آزار قرار دادن اسراء در اسارت سازمان را به شدت تکذیب نموده واعلام میکند رفتار این سازمان با اسرا کاملاٌ منطبق بر ضوابط و موازین بین المللی حاکم بر اسرای جنگی بوده و بر همین اساس رژیم آخوندی ازبیم روشن شدن اذهان عمومی از مصاحبه آنان با رسانه های داخلی و خارجی ممانعت به عمل آورده است.
سازمان جندالله ایران

0 Comments:

Post a Comment

<< Home