Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, August 27, 2006

ZAHRAA CHA, BITRAKKAY, BALAY *AKBAR MANIY PIYR INT************************************************************************AAWAAN KI CHA PUSHT-AA PA YALAAN DAST KANANT DRAAJ (1)AAWAAN KI NASAGGANT MA BALOCHAAN-IY SARAA TAAJAAWAAN KI WAT ANT DUZZ, U PA DUZZAN GIRANT BAAJAAWAAN KI KANANT, RAAJ AY MANIY, WAAHAGAAN TAARAAJTAARIYKH NABAKHSHIYT, U NABAKHSIYT MANY RAAJDUNYAA EY SAR INT DOOR, U MANIY KEYNAG MAANIY(T)TAYY SOOT, U TA-IY KAT'T', HADAARKIY U DAMAANIY (1)KIYYURR U DAWAARSOCHAAN, SHUMAY NAAM NAMAANIY(T)TAARIYKH FARAAMOSH NAKANT NAAMAAN YALAAN-IYROOSYAAHIY-A MAANIYT PA FILAANIY U FILANIY !!! (1)MAN *RAHMALIY U MUCHCHEYN LAGORAAN-IY AZAAZIYLNAADRAAH AY MASIYHAA MAN, U KABRAAN-IY SARAAFIYLAAJOIY AY RABBAALAH U AAZAATIY AY JIBRIYLTAWJIYL NALOTAAN, KI WATAAN WAT WATIY TAWJIYL !MAA ZINDAG U MAA ZINDAG U PAA-INDAG U MAA HASTTAW MURDAG U TAW MURDAG U SHARMINDAG U TAW PAST (2)TAA ROCHEY KI GHAYRAT MA BALOCHAAN-IY DILAA HASTTAYY MIRZUK U CHAAWOOSHALAK AY MINNAT U MAY SHAST !!! (1)ZAHRAA CHA, BITRAKKAY, BALAY *AKBAR MANIY PIYR INT !*KHAYRBAKHS MANIY KAAFILA-SAALAAR U AMIYR INT !!*MEYNGAL MANIY BAASK INT, U ZUBAAN DURREYN *NASIYR INTKEYNAG MANIY, TARIYKH AY AMIYN INT U DABIYR INT !!!HAR ZAHG-EY BALOCHAAN-IY PA TAW GONDAL U TIYR INTMAA ZINDAG U MAA ZINDAG U PAA-INDAG U MAA HASTTAW MURDAG U TAW MURDAG U SHARMINDAAG U TAW PAST..................................................................................................* Piyr u murshid u rahdarbar, Nawab Akbar Khan Bugti. Khayr BakhshMari. Ataullah Mengal. Gul Khan Nasir. Rahm Ali Mari, gwastageyn karnay naamdaarey inkilaabiy shaa-ir.(1) Cho ki Zubaida Jalal u Mush u Punjabi u Urdu zubaan u gajaraan-iyey digar chaawoosh u chaaroog u lagoreyn Baloch ant(2) "Taw" bizaan tayeyn duzhmin, u lagoreyn BalochNadr pa Balochiy ghayrat-aa,Malek Towghi

0 Comments:

Post a Comment

<< Home