Pahra پهره

news about balochistan

Thursday, November 02, 2006

اعدام 8 نفر تنها طی یک هفته در شهر زاهدان

رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی تنها طی یک هفته 8 نفر را در شهر زاهدان در ملاعام بدار آویخته است.

صبح روز گذشته 2 نفر به نامهای هادی دریاکش ناروئی و عزیزالله نجاریان در زاهدان اعدام شدند. بدین ترتیب تعداد افرادی که طی یک هفته در زاهدان در ملاعام اعدام می شوند، به 8 نفر می رسد.

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی روز دوشنبه گذشته نیز 6 تن دیگر را در زاهدان در ملاعام بدارآویخته بود.

اتهام همه اعدام شدگان "برهم زدن امنیت کشور" اعلام شده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home