Pahra پهره

news about balochistan

Friday, November 17, 2006

تظاهرات در لندن
مردم آزاده ،احزاب و فعالین سیاسی کانون اهوازیان عرب لندن به همراهی احزاب وسازمانهای عضو* کنگره ملیتهای ایران ، بلوچ اکشن کمیتی* به خاطر اعدامها و کشتار اخیر در اهواز و بلوچستان از تمامی احزاب ،سازمانها ، فعالین سیاسی و.....دعوت به تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن (هایستریت کنزینگتون) مینماید.با شرکت خود در این تظاهرات به دفاع از مردم عرب،بلوچ،کرد... و سایر هموطنان در بند در ایران جنایات رژیم را افشاء نمائید
.وقت : 18/11/2006 روز شنبه 12.30کنگره ملیتهای ایران- لندن

0 Comments:

Post a Comment

<< Home