Pahra پهره

news about balochistan

Friday, November 17, 2006بلوچستانءِ اُستمانءِ گــَلBalochistan People’s Partyحزب مردم بلوچستان

به کشتار و اعدامهای دسته جمعی در بلوچستان پايان دهيد!
شنبه، 20 آبان ماه 1385 برابر با 2006 Saturday 11 Novemberرژيم جمهوری اسلامی ايران که هم اينک خود را به خاطرپيشبرد سياستهای هسته ای و عظمت طلبانه اش در محاصره بين المللی می بيند، بيرحمانه به جان ملل تحت ستم ايران، ازجمله ملت بلوچ افتاده و همه روزه از آنان قربانی ميگيرد.بلافاصله پس ازآنکه غربيها ودرراُسشان آمريکا، ايران را بدليل نقض قوانين بين المللی در راستای منع گسترش سلاحهای کشتارجمعی مورد تهديد قرار دادند، مسئولين رژيم تهران خشم خود را متوجه زندانيان سياسی کرده و اظهار داشتند که درصورت حمله آمريکا به آنها، زندانيان سياسی درايران را کشتار خواهند کرد.احساس خطرحکومت ننگين جمهوری اسلامی ايران از جانب بلوچستان، بدليل حضور نظامی آمريکا در افغانستان و پاکستان و رشد روز افزون مبارزه ملی مردم بلوچ، بمراتب بيشتر از مناطق ديگر است. اعزام آخوند "ابراهيم نکونام" به بلوچستان جهت سرکوب و کشتار، ایجاد رعب و وحشت، و انتقام گیری از مردم بلوچ که هرگز تسلیم تهران نشده بودند، صورت گرفت. وی که در خونخواری و قصاوت روی آيت الله خلخالی جنايتکار را سفيد کرده است، درچند ماه اخيربيش از سيصد نفر از فرزندان ملت زجرکشيده بلوچ را به کام مرگ کشانيده است.وسعت جنايات دشمنان قسم خورده ملت بلوچ به حدی است که زبان از بازگوئی تمامی آنها عاجز ميباشد. فقط درنیمه اول آبانماه سال جاری، آنچه در رسانه های وابسته به رژيم آمده، حکايت از نسل کشی ملت بلوچ دارد. آمار واقعی تمامی افرادی که در درگيريهای ساختگی و يا اعدامهای مخفيانه جان خويش را ازدست داده اند، موجود نيست و ما بعنوان مثال به آمارعلنی خود رژيم اکتفا ميکنيم. اسامی کسانی که دردو هفته آغازین آبانماه در معابر عمومی حلق آویز شده و یا در درگیریهای نابرابر به شهادت رسیده اند به شرح زیر میباشند.اعداميهای زاهدان: عبدالحميد سراوانی، احمد دهمرده، بهزاد ناروئی، هادی دریاکش ناروئی ، عزيزالله نجاريان، مجید کهرازهی، نادر کهرازهی، محسن سرگلزائی، محمد امین هرمزی و عبدالله شیخ حسنی.اعداميهای ايرانشهر: محمد آسکانی ونجيب الله قيومیاعدامیهای زابل: محبعلی گل امین مقدمدرگيری خاش: چراغ گمشادزهیدرگيری ايرانشهر: نورمحمد آهورانیدرگيری سراوان: عمرسراوانی، شعيب گرگيج، ستاردرازهی، آدم درازهی و برادرخانم ویدولت محمود احمدی نژاد از واپسگراترين سيستمهائی است که ايران درطول تاريخ آنرا تجربه ميکند. درآن ارزش و معيارهای انسانی،حقوق بشر و... جای خويش را به جهل و خرافات داده و هرآنچه ديگران می پندارند مردود و نادرستند و دنيايشان به همان چارچوب تنگ فکريشان محدود ميگردد و بس. فارس و شيعه بودن را ملاک انسانيت ميدانند. سايرين نجس هستند و بايد کشتار شوند. اينست منطق دولت احمدی نژاد.بلوچستان به لحاظ موقعيت جغرافيائی، از شرائط ويژه ای نسبت به ديگر مناطق ايران برخورداربوده و سرشار از منابع طبيعی ميباشد که درصورت بهره برداری اصولی از آنان، سبب رفاه و آسايش مردم منطقه خواهد شد. حال آنکه بلوچستان بنا به آمارهای دولتی از محرومترين استانهای ايران به شمارميرود.شرائط زندگی در بلوچستان برای بلوچها فاجعه بار است. فقر و بيکاری بيداد ميکند، اعتياد گريبان هر خانواده ای را گرفته است و... و حکومت تهران در مقابل هيچ مرجعی پاسخگو نيست. آنها وظيفه شرعی خويش را نه خدمت به مردم و رفع مشکلاتشان، بلکه سرکوب و کشتار ملتهای تحت ستم ايران ميدانند، تا شايد بدينترتيب خفقان حاکم برجامعه زمينه ساز ظهور امام زمان گردد!!!ما ضمن محکوم کردن کشتار مردم بلوچ و بخصوص اعدامهای دسته جمعی اخير در بلوچستان، از تمامی احزاب و سازمانهای سياسی، کانونها و تشکلهای مدعی طرفدارحقوق بشر ايرانی که دربرابرجنايات رژيم ضد مردمی جمهوری اسلامی ايران درحق ملت بلوچ سکوت کرده و لب به اعتراض نمی گشايند، جداً ميخواهيم تا به وظيفه تاريخی خويش آگاه باشند و کشتار مردم بيگناه بلوچ را که بدون هيچ جرمی صورت ميگيرد، در ابعادی گسترده محکوم کرده و فريادشان که همانا دسترسی به ابتدائی ترين حقوق انسانی ميباشد را به گوش جهانيان برسانند. حزب مردم بلوچستان
Balochistan People’s Party, P.O.Box 13022, 103 01 Stockholm, SwedenTel: +46 739343724, Fax: +46 8 43 75 97 37 www.ostomaan.org ; www.balochpeople.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home