Pahra پهره

news about balochistan

Thursday, November 16, 2006


نقـض گسترده حقوق بشر و اعدامها توسط رژیم در بلوچستان و اهواز محکوم است


رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران با روی کار آمدن احمدی­نژاد دست به نقض گسترده حقوق بشر در مناطق تحت ستم بلوچستان و اهواز نموده است. ملت بلوچ در انتخاباتی که احمدی­نژاد را بریاست جمهوری رژیم در ایران رسانید با صدائی رسا مخالفتش را با فاشیست­های مذهبی اعلام کرد و به احمدی­نژاد رای نداد.

احمدی­نژاد که نمایندگی جناح فاشیستی مذهبی را میکند، کمترین رای را در بلوچستان داشت. از همان دوران انتخابات ملت بلوچ چه از طریق نخبگان سیاسی و روشنفکران بلوچ و چه از طریق علمای مذهبی بلوچستان احساس ناامنی و عدم اطمینان خود را به روی کار آمدن نیروهای بسیار ارتجاعی رژیم به مردم ایران یادآور شدند. با روی کار آمدن احمدی­نژاد بلوچستان و دیگر مناطق ایران از جمله اهواز، کردستان و آذربایجان بیش از پیش مورد تعارض قرار گرفته­اند.

رژیم برای سرکوب مطالبات دمکراتیک مردم در بلوچستان، آخوند ابراهیم نکونام فاشیست را که کارنامه­ای بسیار ننگین در کشتار انسانهای بیگناه دارد به بلوچستان اعزام کرده است. این مزدور خونخوار رژیم فاشیستی تا کنون تعداد بسیار زیادی از بلوچها را با اتهامات بسیار واهی قاچاقچی و اشرار در بیدادگاه رژیم به اعدام محکوم و به دار آویخته است. ملت عرب در اهواز نیز متاسفانه با چنین بیرحمی از سوی رژیم روبرو است. رژیم با کمال جسارت در اخبار رسمی­اش نیز بی­پروا اعلام میدارد که فلان فرد یا افراد در اهواز یا بلوچستان اعدام شده­اند!!!

از آنجاییکه مبارزات ملت بلوچ در بلوچستان و ملت عرب در اهواز در حال گسترش و فراگیر شدن هستند، رژیم فاشیستی برای بقای نظام پوسیده و محکوم به فنای­اش در حال شدت بخشیدن ترس و رعب در جامعه با دادن اختیارات بسیار وسیع به ارگانهای سرکوبگر و بکار گرفتن ممتد از نیروی خشن سرکوبگر"مرصاد" است. بلوچستان تا کنون بدلیل خشنونتهای بیحد و حصر رژیم بر ملت مظلوم بلوچ شاهد درگیرهای زیادی بوده است. نیروهای مبارز بلوچ در حال پیکار با رژیم هستند تا ظلم و تعدی­های طاقت­فرسای رژیم بر ملت بلوچ پایان یابد.

مبارزات ملل تحت ستم در ایران برای دستیابی به حقوق دمکراتیک ملی در هر شرایطی ادامه خواهد داشت و بدون شک اعدامهای رژیم و دستگیری مبارزین بلوچ و عرب و . . . در اراده آهنین ما مبارزان برحق خللی وارد نخواهد کرد. مبارزه پیگیر و متحد ما، رژیم فاشیستی مذهبی را از پای در خواهد آورد و پیروزی از آن ملل مظلوم خواهد بود.

بلوچستانءِ راجی زرمبش ( جنبش ملی بلوچستان – ایران) نقض گسترده حقوق بشر و اعدامها توسط رژیم در بلوچستان و اهواز محکوم قویاً محکوم میکند و از نیروهای انساندوست و مترقی ایران و نیز از مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر مصرانه میخواهد تا بدفاع از ملت بلوچ و عرب و نیز دیگر ملل تحت ستم در ایران بپردازند و اعدامهای رژیم در بلوچستان و اهواز را مشخصاً تقبییح و سرزنش نمایند.

بلوچستانءِ راجی زرمبش
( جنبش ملی بلوچستان – ایران)
آبان ۱۳۸۵ - Nov 2006


0 Comments:

Post a Comment

<< Home