Pahra پهره

news about balochistan

Saturday, November 11, 2006

رد صلاحیت آقای یعقوب مهرنهاد گویای غیردموکراتیک بودن انتخابات در ایران
به نام خالق هستی
انتخابات شورای شهر انتخاباتی است که در آن کاندیداها برای ساختن وپرداختن به امور شهر خود به رقابت می پردازند . ویک نهاد مردمی وغیر سیاسی بدون هرگونه جنجالهای حزبی می باشد وتوان منتخبین مردم در آن فقط در محدوده فعالیتهای خدمات شهری وفرهنگی واجتماعی وعمرانی وآموزشی است اما آنچه که این روزها مردم را متعجب نموده است رد صلاحیت آقای یعقوب مهرنهاد می باشد که علیرغم سابقه فعالیت چندین ساله فرهنگی واجتماعی وحضور پرشور در نهادهای مردمی و داشتن چهره ای محبوب ومردمی رد صلاحیت گردیده است (البته این رد صلاحیت قطعا به محبوبیت ایشان خواهد افزود ). هرچند که هنوز انجمن جوانان صدای عدالت و شخص آقای مهرنهاد در این باره موضع رسمی نگرفته اند اما خبرهای رسیده حاکی از آن است که نمایندگان مجلس بخصوص آقایان فروزش نماینده زاهدان ومیرمرادزهی نماینده سراوان به شدت مسئله را دنبال می کنند . همچنین آقای مولوی عبدالحمید نیز در برخی محافل خصوصی نگرانی شدید خود را دراین باره ابراز داشته است وآن را برخوردی تنگ نظرانه وکاملا سیاسی دانسته است . شایان ذکر است که گفته می شود رد صلاحیت آقای مهرنهاد بخاطر حق گوئی وعدالت طلبی ومبارزه با ظلم وستم وتبعیض وبی عدالتی ایشان بوده است و همچنین داشتن طرفداران وحامیانی در خارج از کشور از موارد رد صلاحیت ایشان ذکر گردیده است . از طرفی دیگر برخی معتقدند که این احتمال هم وجود دارد که ممکن است یکی دیگر از دلایل رد صلاحیت ایشان آن باشد که ترس آن می رود توسط ایشان پرداختن به فرهنگ منطقه ای جزء اولویت های اول قرار گیرد و بخصوص نامگزاری خیابانها ومیادین به نام بزرگان منطقه وهمچنین پاسداشت فرهنگ وهنر وتوجه به زبان محلی از برنامه های آقای مهرنهاد بوده است . همچنین یک مقام دولتی نیز گفته است که اگر ایشان وارد شورای شهر شوند در هر کوچه وکوی شهر که وارد شوی قطعا نشانی از بلوچ وبلوچستان خواهی دید و این مسئله باعث خواهد شد که ما غیر بومیان در این شهر احساس غربت کنیم چرا که عملکرد ایشان تا کنون چیزی غیر از این را نشان نداده است . اما اینها اظهار نظرات مخالفین ایشان وفرهنگ منطقه هستند اما نظر دوستداران وحامیان وهواداران وی ودیدگاه ها وتفکراتش چه خواهد بود را قطعا در روزهای آتی خواهیم دید . اما درخواست ما به عنوان حامیان ایشان آن است که با اعلام موضع رسمی وضعیت ما وتمامی طرفدارانشان را مشخص نمایند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home