Pahra پهره

news about balochistan

Monday, November 06, 2006

چه کسانی مسئول اعدامهای گسترده اخيردربلوچستان هستند؟
پس ازپايان ماه رمضان، ماشين کشتاررژيم صفاک جمهوری اسلامی ايران، مجدداً به چرخش درآمد وهمه روزه بطور متوسط يکی ازجگرگوشگان مردم بلوچ را حلق آويزو يا ترورميکند. اينکه چرا دولت احمدی نژاد با اين سبعيت وصف نا پذيربه جان جوانان بلوچ افتاده وازآنان انتقام ميگيرد، برکسی پوشيده نيست. بلوچها سنی مذهبند و ملتی جداگانه با زبان، فرهنگ وآداب ورسومی ديگرکه برای دسترسی به زندگی بهتری مبارزه می کنند و خواهان مساوات و برابری با سايرملل تحت ستم درايران هستند. و ازهمه مهمتر، بلوچها درانتخابات نمايشی رياست جمهوری اخیر به احمدی نژاد راُی ندادند.
هيچ زبان وقلمی قادربه بيان ستمهای مسئولين و دست اندرکاران رژيم بربلوچها نخواهد بود. جنايت به قدريست که همگی تکراری بنظرميرسند. دو نفردرايرانشهراعدام شدند، سه نفردرزابل، پنج نفردرزاهدان و.... هفته و روزی نيست که چنين اقدامات انتقام جويانه ای برعليه ملت بلوچ صورت نگيرند.
زمانيکه پاسداراحمدی نژاد به بلوچستان آمد، ظاهراً به تکرارشعارهای اسلاف خويش پرداخت وازفقرومحروميت زدائی ازمنطقه سخن گفت. همه بلوچها به پوچ بودن وعده های وی متفق بودند. وی ازهمان روزهای آغازين، با انتصاب حبيب الله دهمرده به حيث استاندارسيستان وبلوچستان، به بلوچها دهن کجی کرد وعملاً نشان داد که دشمن ملت بلوچ است وازآنان اميد وانتظاری ندارد.
احمدی نژاد درراُس دولت ضد ملی خود، با بهانه قراردادن عمليات مبارزين سازمان جندالله که طی آن ۲۲ نفرازسرکوبگران مردم بلوچ به هلاکت رسيدند، قاتل مشهور خود "نکونام" را ازتهران به بلوچستان فرستاد تا ازمردم بلوچ بيرحمانه انتقام بگيرد. اين به خيال آنان آخرخط است. زيرا پس از ۲۷ سال نه بلوچها شيعه شدند، نه زبان بلوچی را رها ساخته و زبان شيرين فارسی!!! را جايگزين آن کردند، و نه آداب وسنن خويش را ازدست دادند. وازسوئی دیگر دم ازمساوات وبرابری وحقوق ملی خویش نيرميزنند.
شهرياری، نماينده به اصطلاح مردم زاهدان که اززابليهای بسيارمتعصب و ضد بلوچ شناخته شده ايست، درگرماگرم درگيری " تاسوکی" آتش بيارمعرکه بود وهمه روزه درمجلس تهران عربده ميکشيد وازاربابان خود ميخواست تا نيروهای سرکوبگربيشتری به بلوچستان اعزام داشته و بلوچها را وحشيانه ترکشتارکنند.
دهمرده نيزکارنامه سياهی دردشمنی با ملت بلوچ ازخود برجای گذاشته است. آقای استاندار، زمانيکه رئيس دانشگاه بلوچستان بود، ازهيچ اقدامی برعليه بلوچها کوتاهی نکرد وکليه امکانات دانشگاهی را به زابل وبرای زابليها اختصاص داد. واينک که برکرسی استانداری تکيه زده وازمريدان احمدی نژاد نيزمحسوب ميشود، جنايات بمراتب بيشتری مرتکب خواهد شد.
اين جنايتکاران، با حلق آويزکردن، ترور و... فرزندان رشيد مردم بلوچ و ايجاد جو رعب و وحشت دربلوچستان، قادر نخواهند بود تا ملت بلوچ را ازمبارزه بازدارند. بلوچستان درغم ازدست دادن يکايک عزيزانی که توسط احمدی نژاد، دهمرده، شهرياری و آخوند نکونام خون آشام به شهادت ميرسند، ماتم زده است. هربلوچی بخاطرفقدان اين رشيد مردان بلوچ که مرگ با عزت را بررذيلانه زيستن ترجيح ميدهند وتوسط دشمنان قسم خورده بلوچ وبلوچستان ازپای درمی آيند، اشک می ريزد.
گرچه زمان به نفع ما نيست و جنگ جاری درافغانستان وعراق، موضوع هسته ای کره شمالی و رژيم تهران، افکاربين المللی را متوجه خويش ساخته اند، اما با اين حال قاتلان ملت بلوچ بايد بدانند که محو ونابودی مردم بلوچ به اين سادگی ميسرنخواهد گشت، همانطور که انوشیروان عادلتان این آرزو را با خود به گور برد. سرانجام روزتان بسرخواهد رسيد و مردم بلوچ انتقام خون فرزندان برومند خويش را ازشما جلادان خواهند گرفت. یاد تمامی شهدای بلوچ گرامی و راهشان پر رهرو باد.

امير بلوچنوامبر 2006/6

0 Comments:

Post a Comment

<< Home