Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, November 08, 2006

تشدید سرکوب و اعدام در شهرهای استان سیستان و بلوچستان
بنا به گزارشهای دریافتی، رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی سرکوب و اعدام مخالفین حکومت در استان سیستان و بلوچستان را تشدید کرده و تنها طی 5 ماه گذشته بیش از 240 نفر را با برچسب هايی نظیر "شرور، آدمربا و قاچاقچی" در شهرهای مختلف این استان اعدام و یا در درگیریهای مختلف به قتل رسانده است. تنها طی هفته گذشته هشت نفر در زاهدان، دو نفر در ایرانشهر و یک نفر نیز در شهر زابل در ملاعام اعدام شدند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home