Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, July 12, 2006

واقعأ شرم آور است که آوارگان بلوچ را "راحت طلب و تن پرور" نامید. به این آقای رضوانی باید گفت که به خاطر سیاستهای دولت عدل علی شماست که ملت ما سر به بیابان نهاده است. دولت فخیمه اسلام پناه و مهرورز هنرش این است که بمب افکنهای اف 14 و هلیکوپتر کبراو دهها هزار بسیجی و ارتشی برای سرکوب مردم گرسنه و بی دفاع بلوچستان می فرستد. برد موشکهایش را در بلوچستان آزمایش می کند. جالب است که حتی تاب دیدن مثلأ 250 بلوچ آواره را در کرج ندارد. این آقایان خجالت نمی کشند که هزاران نفر را در بلوچستان آواره کرده اند. این رژیم به جز اعتیاد و فقر و بیکاری و آوارگی و تبعیض و نا امنی هیچ چیز دیگری برای ملت بلوچ به ارمغان نیاورده است. این 250 نفر حداقل این شانس را آورده اند که مثل بقیه بلوچان در بلوچستان بمباران نمی شوند. رژیمی که به سان اسرائیل و سیاستهای اشغالگرایانه اش افراد نورچشمی و غیر بلوچ را برای به یغما بردن منابع و معادن و ذخایر و سرمایه های بلوچستان به نقاط دور افتاده ای چون چاه بهار و کنارک می فرستد چشم دیدن 250 بلوچ بدبخت را در کنار پایتخت ندارد. شاید این کودکان گرسنه و پا برهنه بلوچ سربازان عبدالمالک هستند! کسی نیست به این حکومت عدل علی بگوید که صد ها هزار بلوچ چرا در کشورهای عربی خلیج آواره شده اند. سرزمین بلوچستان آماده پذیرایی از آوارگان خود است. شما فقط لطف کنید و سربازان گمنام امام زمانتان را از بلوچستان خارج کنید و به اشغال سرزمین و کوه و بیابانهای ما خاتمه دهید. همبستگی ملت های بلوچ و کرد و پارس و تورک و عرب و ترکمن و همه زحمتکشان نوید بخش آینده این سرزمین ایران است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home