Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, July 12, 2006

پاسخ هاشم به نقدی بر نوشته هاوندبلوچستان پرس نيوز

Balochistan press News
تماس با ما و ارسال خبر

پاسخ هاشم به نقدی بر نوشته هاوند
هاشم بلوچمن دفاعیه رحیم بلوچستانی را خواندم "نقدى بر نوشته ھاوند" . دوست عزیز همانطور که خودتان یادآورشده اید نقد کردن زمانی ارزش واقعی خودرا دارد که نقدکننده عینک حزبی را بکنار بگذارد و بدون تعصب وبا در نظر گرفتن واقعیتها مطلب مورد نظر را زیر ذره بین خود قرار دهد ولی از نوشته شما کاملا روشن است که فقط از موضع حزبی خود دفاع کرده اید و در فرهنگ سیاسی به این شیوه عمل کردن نقد نمیگویند. علم کردن این پرچم جنجالی به این سادگی که شما اندیشیده اید یقه شما را رها نخواهد کرد علیرغم تفکر شما که این قوم از فقر فرهنگی سیاسی رنج میبرد ولی افراد با غیرتی مثل هاوند پیدا میشوند که از شما سوأل بکنند که معنی این کارها چیست لطفا" توضیح دهید. با جعل کردن پرچم برای یک ملت در قدم بعدی شما مجبور میشوید که ملت دلخواه خودرا جعل کنید .
در قدم بعدی خودرا را نماینده ملت من درآوردی خودتان بخوانید (سخنرانی رهبری حزب در وانشنگتن و پاریس). دولت در تبعید بلوچستان با پرچم شما در اسراییل اعلام موجودیت کرده است وحکومت سلطنتی را انتخاب کرده است.
لابد شما هم شاخه جمهوری هستیدکه احتمالا" در مرحله بعدی مبارزات خود یک رییس جمهور هم لازم دارید یا شاید شما هم سلطنت طلب هستید. برای توجیه این جعلیات شما مجبورهستید که تاریخ را هم جعل کنید مثلا" از حکومت ملی دوست محمدخان نام میبرید. تنها حکومت ملی که تاریخ نویستان به آن گواهی میدهند حکومت ملی کوتاه مدت 2 ساله دکتر محمد مصدق بوده است. شما و دوستانتان وقتی که فرد خاینی مثل پیشه وری را یک شخصیت ملی وقهرمان ملت ترک میدانید درصورتیکه نامبرده یک عامل دست نشانده شوروی سابق بوده است دیگر از شما انتظارنباید داشت که واقع بین باشید وحقایق رابا مردم در میان بگذارید. این باصطلاح نقدی که نوشته اید شاید فقط به درد همفکران حزبی شما بخورد. این نقد شما سرتاپا مغلطه ومتظاد است هر نقطه را که دست رویش بگذاری بقول معروف وا میدهد.این را تجربه نشان داده است حزبی که ریشه در مبارزات مردمی نداشته باشد تبدیل به یک د کانی میشود که سرمایه اش را ملت قرار داده و مرتب این کالای خودرا به حراج میگذارد. به محضی که بوی کبابی از جایی بلند شود سراسیمه خودرا به آنجا میرساند. امپریالیسم جهانخوار تبد یل به فرشته آزادی میشود که دموکراسی را به ملتها هدیه میدهد. خیلی برای من جالب است که طرفداران فرقه دموکرات و پیشه وری که اکنون متحدان شما میباشند 180 درجه تغییر موضع داده اند و از جبهه سویسالیسی به پیشواز امپریالیسم میروند وسربه دامن سیاستمداران واشنگتن میسایند.
این تغییر موضع و قبله را شما چنین توجیه میکنید که جنگ سرد تمام شده است و.... هر ملتی باید به خود متکی باشد نه آمریکا برای ما دموکراسی میآورد ونه شوروی قادر بود که حکومت ملی به مردم آذربایجان یا کردستان بدهد اگر چنین بود پیشه وری شبانه فرار نمیکرد. ستارخان قهرمان ملی مردم آذربایجان در مبارزه علیه حکومت استبدادی محمدعلیشاه که تحت الحمایه حکومت روسیه تزاری آن زمان بود با کمک ملت تبریز مدت یکسال با ارتش محمدعلیشاه جنگید تا درنهایت توانست مجلس مشروطه و حکومت مشروطه را بازسازی کند. شما برای مبارزه خودتان ساده ترین راه را انتخاب کرده اید راهی که هیچ هزینه ای بجز یک سری شعار وتبلیغات چیز دیگری برای شما ندارد درنتیجه اگر ارباب کاری نکرددیگر کاری نمیتوان کرد. مبارزه اصیل آن است که در کنار مردم باشید از خود فداکاری و شهامت نشان دهید تا مردم به شما اعتماد کنند. درمنطقه ها وهویی راه بیندازید روشنگری و اعتراضاتی ، تضاهراتی ، تشکیل انجاو و سایر شکلهای مبارزات مدنی ممکن ویا هرشکل دیگری که خودتان دوست دارید.
درخارج نشستن، دولت تشکیل دادن، دم آمریکا را دیدن ،خودرا نماینده ملت بلوچ معرفی کردن، جعل آمارکردن مثلا" جمعیت مردم بلوچ درایران طبق آمارهای رسمی حدود 2میلیون نفر است ولی سخنگوی حزب شما از 4میلیون نفر نام میبرد. مشکل امروز مردم بلوچ پرچم نیست استبداد است که مثل بختک به سینهء این مردم فلک زده افتاده است ودارد ته مانده خون انرا میمکد. حکومت فدرال هم که شما از آن صحبت میکنید بسیار خوب است حاکمیت هم از آن مردم ایران است که نبایست در یکجاو درانحصار عده معدودی باشد
ولی رسیدن به این حکومت فدرال بهاء خودرا طلب میکند وجز با یک همبستگی ملی سرتاسری و مبارزه پیگیر غیرممکن میباشد. 6/04/85

0 Comments:

Post a Comment

<< Home