Pahra پهره

news about balochistan

Monday, July 17, 2006

جمهوری اسلامی ايران تهديدی برای امنيت منطقه
بلوچستان پرس نيوز
امیر بلوچ:
با پيشی گرفتن جنبش حماس ازسازمان فتح درانتخابات پارلمانی فلسطين وتشکيل دولت جديد توسط آن که مدتی پیش درآنکشور برگذارشد، حدس وگمانها را درمورد دگرگونی اوضاع درفلسطين شدت بخشيد. حماس که موجوديت اسرائيل را به رسميت نمی شناسد، هرگونه راه حل مسالمت آميزرا دربرخورد با دشمن خويش مردود ميداند وبرهمين اساس دارای روابط حسنه ای با رژيمهای حاکم برسوريه وايران است.
حکام تهران که به لحاظ برنامه اتمی ايران کاملاً درتنگنا قراردارند، برنزديکی روابط خويش با حماس افزودند تا ازآنطريق بتوانند به اهداف برون مرزی خود جامه عمل بپوشانند. وعده های اقتصادی به فلسطینیان، زمانیکه اروپا وآمریکا تهدید به قطع کمکهای مالی به دولت حماس نمودند، براهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران درفلسطین افزود. حکومتگران ایرانی هرگز دررابطه با مسئله فلسطینیان صادق نبوده ونیستند. زیرا رژیم مذهبی تهران، فلسطینیان که سنی مذهب هستند را مسلمان واقعی نمیدانند واگرمنفعتی نداشته باشند، به آنان کمک نخواهند کرد.
شعارهای احمدی نژاد برعليه موجوديت کشوری بنام اسرائيل درجهان وتحريکات مستقيم حماس توسط رژيم تهران، سبب شد تا يکی ازگروههای مسلح حماس به یک پايگاه مرزی حمله کند ودوسربازاسرائيلی را بقتل برساند ويکی را به گروگان بگيرد. اسرائیل برای آزادی سربازبه گروگان گرفته شده خود مهلت تعیین کرد وبه حماس هشدارداد که درغیرآن تلافی خواهد کرد. احمدی نژاد رئیس جمهورایران درپیامی به حماس ازآنان خواست تا دربرابرتهدیدات اسرائیل مقاومت کرده وسربازاسیراسرائیلی را آزاد نکنند.
ارتش اسرائيل وارد غزه شد وبه مراکزحساس فلسطين ازجمله پارلمان، پلها، جاده ها، نيروگاههای برق و... حمله نمود وبدينترتيب تمامی دستاوردهای چندين ساله دولت فتح را ازبين برد. چند روزی ازيورش اسرائيل به فلسطينيان نگذشته بود که جمهوری اسلامی ايران جبهه ديگری برای ارتش اسرائيل گشود. اينبارحزب الله لبنان را که دراوايل دهه ۱۹۸۰ بوسيله رژيم تهران برای چنين روزهائی ايجاد شده بود، وارد ميدان نبرد ساخت. حزب الله با يورش به خاک اسرائيل سه سربازرا کشت ودونفرديگررا به اسارت درآورد.
با اين اقدام تحريک آميزحزب الله، ارتش اسرائيل سراسيمه به لبنان حمله ورشد وبه بمباران وسيع مناطق مختلف پرداخت. خسارات وارده براثرحملات اخيراسرائيل به لبنانی که بتازگی ازجنگ داخلی رهائی يافته ومسيرسازندگی را درپيش گرفته بود، به اين زوديها قابل جبران نیستند، هرچند که مقامات ايرانی مسئوليت بازسازی لبنان بعد ازاين جنگ را برعهده گرفته اند.
حملات ارتش اسرائيل جهت ضربه زدن به مواضع حماس وحزب الله درراستای آزاد سازی سربازان اسرائيلی همچنان ادامه دارند. ازسوی ديگرحزب الله جنگی تمام عياربا اسرائيل را اعلام داشته و راکت پرانيهای گسترده تری به شهرهای اسرائيل را درصدربرنامه های خويش قرارداده است.
آنچه ازشواهد برمی آيد،راه حلی پايداربرای پايان اين بحران وجود ندارد. اسرائيل شرائط حماس وحزب الله مبنی برآزادی زندانيان سياسی فلسطينی را نمی پذيرد وآنها نيزبنا به توصيه رئيس جمهورايران، تمايلی به رهائی گروگانهای خود ندارند. نيروهای بين المللی نيزقادربه مداخله مؤثری دراين چارچوب نيستند. دامنه این جنگ ممکن است به سوریه نیزکشیده شود و اوضاع خاورمیانه را دشوارترسازد.
دخالتهای آشکار درمسئله فلسطين، حمايت گسترده ما لی ونظامی ازگروههای شيعه تندرو درعراق وسوق دادن آنکشوربه سوی جنگ داخلی، کمک به تروريسم بين المللی و... اقداماتی هستند که توسط جمهوری اسلامی ايران جهت منحرف ساختن افکارعمومی جهان ازبرنامه های اتمی رژيم تهران به پيش ميروند. حکومت آخوندها که درجنگ ۸ ساله با عراق فرسوده شده بود، هم اينک ودرخلاُ عراق صدام حسين، احساس قدرت ميکند وميخواهد بهرشکل ممکن برای آمریکائيان مشکل آفرينی کند. غافل ازاينکه آمريکا با ساقط کردن رژيم ستمگرصدام حسين، بزرگترين خدمت را به ايران اسلامی وشيعيان عراق کرده است.
رژيم مذهبی تهران هيچگاه درطول تاريخ ۲۷ ساله خويش اينقدراحساس غرور نکرده است. شيعيان افراطی تقريباً درعراق حاکميت دارند. رژيم سوريه نيزحکومتی شيعی است. حزب الله لبنان هم مسلح به راکتهای دوربرد ساخت جمهوری اسلامی ايران ميباشد. درفلسطين حماس حاکميت دارد و درافغانستان شيعيان طرفدارآخوندهای ايران چندين وزارت درکابينه آن کشوردارند.
براساس چنين پشتوانه ايست که رژيم حاکم برتهران، رؤيای ابرقدرت شدن درمنطقه را درسرمی پروراند ومصرانه جهت دستيابی به سلاحهای اتمی تلاش ميورزد. آخوندهای حاکم برايران، پيش ازآنکه به بمب اتمی دسترسی داشته باشند، منطقه را شديداً دچارهرج ومرج ساخته اند. سرکوب وکشتارملل تحت ستم ايران با سرعت ادامه دارد وروزی نيست که تعدادی دربلوچستان، کردستان و... دستگيروشکنجه واعدام نشوند. بگیروببند درشهرهای مرکزی ایران نیزگسترش می یابد.
تمامی اين جنايات درحالی پيش ميروند که ايران فاقد بمب اتمی است. آنها درتماسهايشان با اروپا وآمريکا دررابطه با برنامه هسته ای ايران، صرفاً به وقت کشی مشغول بوده وبا سرعت بيسابقه ای برنامه های تکميلی خويش را ادامه ميدهند. درصورتيکه جامعه جهانی همچون سالهای گذشته به بازی موش وگربه با سران تهران ادامه دهند و برخوردی قاطع وجدی جهت متوقف ساختن اهداف عظمت طلبانه رژيم اسلامی ايران ننمايند، ديريا زود غافلگير وبا ايرانی اتمی بجای ايران اسلامی کنونی روبروخواهند شد.
آنگاه فاتحه اسرائيل، عربستان سعودی وسايرکشورهای عربی حوزه خليج فارس خوانده است. افغانستان وپاکستان و جمهوريهای شوروی سابق نيزجائی نخواهند داشت. ملتهای ستمديده ايران وحشيانه ترسرکوب خواهند شد ورؤيای يک ملت بزرگ يعنی "فارس" ويک مذهب وسیع يعنی "شيعه" درتمامی منطقه، نه صرفاً درايران بمورد اجرا درخواهد آمد. به امید اینکه ایران به قدرتی هسته ای تبدیل نشود.
...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home