Pahra پهره

news about balochistan

Friday, August 04, 2006


شهردارى زاهدان با انجام کارهاى فرهنگى بيگانه است
زاهدان- خبرنگار رسالت:
شهردارى زاهدان براى پر کردن اوقات فراغت جوانان هيچ کارى انجام نداده و حتى مختصر پارکهايى که از سالها قبل در گوشه و کنار اين شهر ساخته شده براى استفاده اوقات فراغت جوانان آماده نکرده است.
گزارش خبرنگار ما به نقل از مسئولين کتابخانه‌هاى اين شهر حاکى است که شهردارى در چند سال اخير حتى سهميه نيم درصدى کتابخانه‌ها را هم نپرداخته لذا به نظر مى‌رسد مسئولين شهردارى با انجام کارهاى فرهنگى در اين منطقه بيگانه هستند. در حالى که شهردارى زاهدان هيچ اقدام فرهنگى در شهر ننموده اخيرا شهردار زاهدان مشاور فرهنگى نيز براى خود منصوب نموده است. دوم خردادى هاى هم عقيده شهردار زاهدان مى‌گويند انتخاب مشاور فرهنگى شهردار با اصرار اعضاء شوراى شهر صورت گرفته تا شهردارى حتى براى تشريفات هم که شده فرد مورد نظر اعضاء شوراى شهر را به اين سمت منصوب نمايد. حاشيه نشينان شهر زاهدان مى‌گويند شهردار مى‌بايست با حقوق يکسال مشاور فرهنگى تشريفاتى که بعضى از روزها يکى دو ساعتى بيشتر در دفتر کار خود حضور ندارد وانت نيسانى جهت جمع‌آورى زباله‌هاى انباشته شده شهرک شيرآباد که هفته‌اى يکبار هم زباله‌هاى آنها جمع نمى‌شود مى‌خريد.
مردم اين مناطق اظهار داشتند وقتى شهردارى زاهدان تا کنون حتى يک قدم کار فرهنگى بر نداشته، مشاور فرهنگى وقت خود را چگونه و با چه کارى مى‌گذارند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home