Pahra پهره

news about balochistan

Monday, August 07, 2006


یعقوب مهرنهاد:از هیچ تلاشی برای خدمت به جامعه مان فروگذار نخواهیم کرد و ودر این
راه از هیچ تهدیدی نیز نمی هراسیم
آقای مهرنهاد دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت در دیدار با نماینده سازمان ملی جوانان در استان ضمن بیان عملکرد انجمن جوانان صدای عدالت وتشریح اهداف وبرنامه های این تشکل به نگرانی های مسئولین در رابطه با سیاسی فعالیت کردن انجمن پاسخ دادند. ایشان با بیان اینکه هرگز از اهداف خود عدول نخواهیم کرد واز هیچ تلاشی برای خدمت به جامعه مان فروگذار نخواهیم کرد و ودر این راه از هیچ تهدیدی نیز نمی هراسیم گفت:ما برای خود فقط قانون ونظام را خط قرمز قرار داده ایم و دیگر هیچگونه خط قرمزی را قبول نداریم وبا اخلاق و مدنیت همچنان به فعالیت خواهیم پرداخت. ایشان خدمت به جامعه وفرهنگ را بی نهایت لذت بخش توصیف کردندوگفتند: ما در راه اعتلای فرهنگ وخدمت به اجتماع وهمنوعان خود حتی از جانمان مایه می گذاریم و حتی کشته وتهدید ومحروم شدن ؛انسانهای مخلص وخدمتگزار را از ادامه راهشان باز نخواهد داشت. در ادامه نیز آقای ارجمندی دغدغه های خودش را بیان وخواستار همکاری نزدیک وبیش از پیش با انجمن شد وخاطر نشان کرد که برای ما مذهب وقومیت فرق نمی کند وهمه را با یک دید نگاه می کنیم . ایشان در ادامه همچنین از انحلال برخی تشکلها در استان خبر داد و گفت : بعضی عدم وجودشان از وجودشان بهتر است وما به دنبال کیفیت کار هستیم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home