Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, August 16, 2006

سازمان جندالله مسئولیت عملیات جاده بم - زاهدان را بر عهده گرفت
روابط عمومی سازمان جندالله ایرانsatadjondiran@yahoo.com
به نام خدا
گروه چریکهای بلوچ وابسته به سازمان جندالله ایران در ناحیه کوه شاه - کنارماهی در محور بم - زاهدان با طراحی یک عملیات پر افتخار توانستند مزدوران گردان 102 الزهرا را به آن منطقه کشانیده و فرمانده آن قرارگاه مذکور سرهنگ پاسدار مجید خالداری به همراه چند مزدوردیگر را به هلاکت برسانند و علت تاخیر در خبررسانی از طرف سازمان صرفا بدلایل امنیتی بود تا وقتیکه دلاوران گروه چریکهای بلوچ به پایگاه خویش بازگشتند و بار دیگر رژیم آخوندی ایران از روی درماندگی به مبارزان لقب اشرار داد که این اثباتی دیگر بر زبونی و درماندگی رژیم در برابر مبارزان سلحشور سازمان می باشد .
سازمان جندالله ایران از مردم بلوچ و سایر اقوام ایران دعوت می نماید که در هر جبهه ای علیه این رژیم شیطانی آخوندی بپاخاسته و پایه های متزلزل و پوشالی رژیم را در هم بکوبند وسرزمین ایران را از چنگال این آخوندهای جنایتکار و ابلیس صفت رهانیده و آزادی وآزادگی را به دیار ایران زمین تقدیم کنند .
سازمان جندالله ایران
پیام یکی از مبارزان سازمان جندالله ایران به مردم ایران :بیا بنگر به فردای بلوچستانبیا بنگر به آن قوم دلیران چنان رندانه بر بستیم چشمان راچنان مردانه تن دادیم به این ذلتبپاخیز ای بلوچستان بپاخیزبپاخیزید ای مردان جان بر کفکه درد استخوان این بار از ترس شبانگاه استشبانگاهی که فرزندان ، بهایی دست بازار استشبانگاهی که اجناسش ، شرف از پیش مردان استشبانگاهی که اشک مادران تنها از مرگ عزیزان استشبانگاهی که یک انسان به جرم قوم و اقوامش بر داراستشبانگاهی که حرمتها به زیر پای نامردان لگد مال استشبانگاهی که ریش مردم پیرش کشان درکوچه بازار استشبانگاهی که خاک ما اسیر غل و زنجیر و بند آن ستمکار استقسم بر خاک پاک این بلوچستان که آزادی نزدیک استقسم بر خاک پاک این بلوچستان که تن دادن به این ذلت ننگین استبپاخیزید حق ولشکرش یار غریبان استبپاخیزید که این بار آخرین بار استکه آزادی نوید مردم و ایران پاک است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home