Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, September 10, 2006

روستاییان ریپگ از فقدان راه مناسب بشدت رنج می برند.
ما ساکنین روستاهای، ریپگ شیرن، پیرنداد،عبدک،لالمحمد و اله دادزهی از دیر باز با مشکل نبود راه ارتباطی مواجه بوده ایم قبلا که به زور ماشینها و بخصوص ماشینهای سنگین می توانستند خود را به این روستاها برسانند تا اینکه چند سال پیش با پی گیریهای بسیار یک راه شوسه درست کردند ولی بعد از گذشت چند سال کسی به فکر آسفالت کردن و سر وسامان دادن به آن نیفتاده است و این راه هم اکنون فوق العاده نامناسب است و ماشینها به ندرت از آن عبور و مرور می کنند و فقط در اول صبحها چند ماشین که متعلق به اهالی این روستاها می باشند از آن عبور و مرور می کنند. و ماشینهای سنگین آب رسانی هم که برای رساندن آب شرب می آیند بعد از مدتی دچار نقصهای فنی می شوند و دل خوشی از آمدن به بدانجا ندارند. به همین علت مردم با سختی و دشواریهای بسیاری رو به رو هستند و بخصوص دانش آموزان و علی الخصوص در فصلهای گرم تابستان و از فروردین ماه که هوا فوق العاده گرم می شود و وقتی که دانش آموزان مثلا در ساعت دوازه از مدرسه واقع در نوبندیان تعطیل می شوند مجبورند از نوبندیان که 6 تا هفت کیلومتر فاصله دارد پیاده بیایند خانه ، به علت نبود مدارس راهنمایی و دبیرستان در روستا بچه ها مجبورند این مسافت را تا نوبندیان برون و بیایند که البته از نظر مسافت این مسیر شاید زیاد نباشد اما نبود راه ارتباطی مشکل اصلی است ، پیاده رفتن تا هفت کیلومتر آن هم زیر آفتاب داغ و طاقت فرسای اینجا بسیار دشوار تر آن است که فکرش را بکنیم ، برای همین من دلم برای این کودکان و نوجوانان بسیار می سوزد . البته من خودم با موتور سیکلت رفت و آمد می کنم و فقط می توانم حداکثر دو نفر دیگر را باضافه خودم با خورم ببرم و بقیه چون در این موقع از روز و آن هم در این جاده بندرت وسیله ای پیدا می شود از این رو بقیه مجبورن پیاده بیایند . گاهی وقتها که اونها رو می بینم که زیر آفتاب داغ و هوای سوزان کتاب به دست لباسهایشان سر تا پا خیص عرق شده دلم می گیرد اما چه می توانم بکنم . همانطور که گفتم بچه ها در صبح ها برای رفتن مشکل ندارند و با ماشینهای اهالی که صبح های زود حرکت می کنند ، میروند اما برای برگشت مشکل دارند چون ماشینهای اهالی شب و دیر وقت بر می گردند. حالا اگر این جاده آسفالت می شد خب هر از چند گاهی ماشینها می آمدند و می رفتند و مشکلی نبود، و اگر هم شده یک ماشین با کرایه کم حاضر می شد بیاید ولی در حال حاضر با این وضعیت راه هیچ ماشینی حاضر نیست با کرایه کم بیاید.
البته امسال شنیده ایم که با تلاش و جدیدت زیاد شورای روستا قول داده اند امسال جاده روستا را آسفالت کنند. امیدواریم که به قولشان عمل نمایند.
سلیمان ساکن ریپگ عبدک

0 Comments:

Post a Comment

<< Home