Pahra پهره

news about balochistan

Thursday, December 14, 2006


بیانیه یعقوب مهرنهاد داوطلب سومین دوره شورای شهر زاهدان
به نام عادل یکتا
« خداوند وضع و حال هیچ ملتی را تغییر نمی دهد ، مگر آنکه خود به تغییر وضع خویش اقدام نمایند »
ملت اندیشمند وبزرگوار ومردم شریف زاهدان:
شوراها نهادهای مدنی و جایگاهی برای تاثیرگزاری همه شهروندان فارغ از هر گونه دسته بندی در سرنوشت خود به حساب می آیند که با هدف تمرکز زدائی از ساخت بسیط و قدرتمند و بی رقیب دولت و به عنوان سنگ زیرین بنای دموکراسی بایدشکل گیرند و بارزترین شیوه تجلی حق حاکمیتی آحاد شهروندان در انتخاب شدن و انتخاب کردن باشند و آنگاه مفهوم و شکل واقعی به خود می گیرد که مجریان و ناظران به سلامت انتخابات اندیشه کنند و دولت مجری انتخابات زمینه مشارکت حقیقی همه شهروندان را در آن فراهم آورد . تجربه ناموفق حذف و تایید صلاحیت جناحی و سلیقه ای برای همراه کردن اعضاء همه نهادها با یک جریان خاص ، تجربه تلخ تاریخ است که مانع بزرگ مشارکت شهروندان برای اثر گزاری در روند توسعه جامعه بحساب می آید و از پیامدهای این تجربه مشارکت گریز که از برخوردهای شخصی ، سلیقه ای ، حذفی و فراقانونی نشات می گیرد ، چالش جدی حضور نخبگان و کارشناسان و برجستگان را می توان نام برد و انحصاری را به ارمغان خواهد آورد که جلوگیری از زمینه انجام پروسه « حق انتخاب شدن و انتخاب کردن » برای همه شهروندان را در بر خواهد داشت و بر همین اساس از دخالتهای سازماندهی شده که حق حاکمیتی شهروندان را محدود می کند به شدت انتقاد داشته و اعلام می کنم که جرمم در رد صلاحیت بنده صراحت ، شفافیت و دفاع از حقوق مردم بوده است و بس :
گفتش آن یار کزو گشت سر دار بلند جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد
و به تمامیت خواهان توصیه می کنم که :
مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
و آنهایی که بدون ترس از خدا و روز رستاخیز عده ای را از حق طبیعی آنها محروم می کنند بدانند که :
دور فلکی یکسره بر منهج عدل است خوش باش که ظالم نبرد راه به مقصود
و بدینوسیله حق آزادی بیان و دفاع از تفکر و عقاید و دفاع از حقوق مردم را بهمراه احترام به حقوق و آبروی دیگران با حفظ امنیت و نظم عمومی وظیفه ای شرعی و قانونی می دانم و از آن دفاع می کنم چرا که اسلام راستین و ، واقعی حکم می کند که نباید هیچ فردی از حق برخورداری از حقوق اجتماعی خود محروم بماند ، و متاسفم از اینکه از خواسته ها و آرزوهای نسل جوان برای داشتن کشوری بهتر که در آن حقوق بشر و آزادی اساسی و اولیه انسانها کاملا به مرحله اجرا در آید بجای آنکه بیشترین تشویق و حمایت به عمل آید و مشارکت جوانان در شکل دادن آینده جامعه امری ضروری و حیاتی به حساب آید ، جوانان از حقوق مشارکت در امر اجتماع خود برخوردار نیستند و این چیزی نیست جزنقض صریح حقوق شهروندی ، اینجانب می خواهم که هیات اجرائی و نظارت برای روشن شدن افکار عمومی ، دلایل رد صلاحیت بنده را اعلام نمایند و بدانند ، آنهائی که از سوی نهادهای حکومتی رد صلاحیت شده قلمداد می شوند ، معمولا در تاریخ جایگاهی بهتر می یابند ، به همین خاطر رد صلاحیت من از تاییدم پرشکوه تر و با عظمت تر خواهدبود .
شاهدان گر دلبری زین سان کنند زاهدان را رخنه در ایمان کنند
مردم چشمم به خون آغشته شد در کجا این ظلم بر انسان کنند
هرچند عده ای انتظار داشتند تا با این رد صلاحیت جوانان را به عرصه مبارزه خشونت طلبانه بیاورند و از آب گل آلود ماهی بگیرند و به نام ناامنی و اعتراض به اهداف شوم و پلید خود دست یابند غافل از آنکه جوانان هوشیارترند و می دانند چگونه با مبارزه منهای خشونت به اهداف و آرمانهای خود دست یابند ، ما مبارزه ای فراگیر بر علیه انحصار و استبداد را با نفی خشونت به پیش خواهیم برد و یقین داریم که آینده از آن ماست و پیروزی خود را در عقلانیت و نفی خشونت می دانیم چرا که اگر مظلومان چون ظالمان و ستمگران دست به خشونت بزنند هیچ تفاوتی با یکدیگر نخواهند داشت و عمل ما به این کلام الهی است که می فرماید : « اگر دستت را به سوی من دراز کنی که مرا بکشی ( بدان که ) من دست دراز کننده به سوی تو نخواهم بود که بکشمت ، چرا که از خداوند پروردگار جهانیان می ترسم » مائده آیه ٢٨ و سخن آخر به دوستان و همفکرانم در رابطه با انتخابات پیش رو آن است که :
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی جانا روا نباشد خونریز را حمایت
یعقوب مهرنهاد
داوطلب سومین دوره انتخابات شورای شهر زاهدان
http:mehrnehad.blogfa.com

00985413211301

0 Comments:

Post a Comment

<< Home