Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, August 16, 2006

گردشگری

بیان مسله گردشگری در استان سیستان وبلوچستان خصوصا منطقه بلوچستان همواره با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده است . اما و اگرهای که حکایت از بد خلقی و نداشتن فرهنگ میهمان نوازی در این منطقه داشته است. اما جای تعجب اینجاست که تا کنون کمتر میهمانی که وارد این منطقه شده است بخواهد بدی و یا برخوردی نامناسب از مردم این منطقه را بیان نماید. آنچه عیان و ظاهر امر است حکایت از فرهنگ بالای میهمان نوازی مردم این منطقه است. میهمان در جایگاه مردم بلوچ یعنی عزت و احترام و حفاظت ونگهداری و پذیرای شایان از میهمان بزرگترین افتخار مرد بلوچ است و آنچه از این مردم می گویند بیهوده سخنانی بیش نیست.
وجود شاخصهای فراوان برای جذب گردشگر در این قسمت از ایران غیر قابل انکار و یا بهتر است بگویم امری است انکار ناپذیر که در هیچ کجای ایران وحتی جهان نمی توان نظیر آن را پیدا کرد .زیباهای بی نظیر جنگلهای نخل بلوچستان زیبایی خیره کننده گل فشان چابهار و دریای عمان و همچنین کوه همیشه سرفراز تفتان و هزاران هزار آثار باستانی و یژه مانند سنگ نگاره های در نگاران سراوان و آثار و بانههای شهرستان ایرانشهر و محیط طبیعی بلوچستان خود نظیایر این فاکتورهای ویژه میباشند. واگر بتوان برنامه ای مدون برای فعالیتهای گردشگری در بلوچستان تهیه کرد می توان گفت جذب سرمایه و سرمایه گذاریهای کلان در این منطقه زودتر و بهتر خواهد شد.
اما از این نکته هم نباید غافل شد یکی از مهمترین فاکتورهای جذب گردشگر ایجاد امنیت مطلوب است و اینکه امنیت تنها و فقط با همکاری و هماهنگی مردم برقرا شود.
با توجه به حضور تعداد زیادی از بلوچ مردمان در نقاط مختلف دنیا حضور در کارها و برنامه های مختلف می توان
هر فرد را سفیری برای آشنای مردم پیرامون در مورد فرهنگ آداب و رسوم منطقه خود دانست

0 Comments:

Post a Comment

<< Home