Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, August 27, 2006

تـرور رهبر ملی بلوچستان نواب اکبرخان بگتی را شدیداً محکوم مینماییم


با کمال تاسف و اندوه فراوان رهبر ملی بلوچستان نواب اکبرخان بگتی با هجوم ارتش دیکتاتوری و ضد بلوچ پاکستان در یک درگیری سخت در روز شنبه ۲۶ اگست ۲۰۰۶ در اطراف منطقه بگتی و کوهلو بشهادت رسید. در این هجوم وحشیانه ارتش پاکستان دهها نفر از مبارزان بلوچ نیز جان باختند.
بلوچستانءِ راجی زرمبش از این واقعه بسیار تاسف آور و به شهادت رسیدن رهبر ملی بلوچستان نواب اکبرخان بگتی بسی اندوهگین است. زرمبش این ضایعه بزرگ را به ملت بلوچ و جنبش ملی بلوچستان و به بازماندگان وی و همراهان مبارزش تسلیت میگوید.
دیکتاتورهای حاکم بر پاکستان برهبری مشرف چکمه پوش جنگ را بر ملت بلوچ در بلوچستان تحمیل کرده و برای چپاول و غارت بیش از حد منابع سرشار طبیعی بلوچستان با جت جنگی و هلی کوپتر و توپ و تانک به ترور رهبران ملی و بمب باران بلوچستان و کشتن کودکان بلوچ متوسل شده اند.

بشهادت رسانیدن نواب اکبرخان بگتی بدون شک نقطه عطفی در جنبش ملی بلوچستان و پیگیری مبارزه توسط مبارزان بلوچ خواهد بود. خشم دانشجویان و روشنفکران بلوچ در دانشگاه بلوچستان در کویته پس از این حادثه بس ناگوار نشانی بر آغاز این روند جدید است. اندکی پس از انتشار خبر بشهادت رسیدن نواب اکبرخان بگتی، دانشجویان بلوچ با به آتش کشیدن مراکز رژيم در کویته و مبارزان بلوچ با مسدود کردن خیابانهای منطقه سریاب کویته نفرت و انزجار خویش را به هجوم وحشیانه ارتش ضدمردمی پاکستان بر رهبر ملی بلوچستان نواب اکبرخان بگتی و بشهادت رساندن وی و یاران مبارزش نشان دادند.

نواب اکبرخان بگتی برای دفاع از حقوق ملی بلوچ در سن هشتاد سالگی در حالیکه از نظر جسمی ضعیف و بیمار بود مسئولانه متقبل شد تا پرچم مبارزه ملی بلوچستان را برافراشته نگهدارد و با ارتش دژخیمی پاکستان بمبارزه بپردازد. نواب اکبرخان بگتی راه مماشات و جاه طلبانه را بر یک بلوچ ننگ دانست و چون سروی در برایر ظلم بر ملتش ایستادگی کرد. نواب اکبرخان بگتی یک رهبر ملی بسیار جـسور و آگاه بود که ضعف جسمی بر اراده آهنینش در دفاع از بلوچ و بلوچستان هرگز غلبه نکرد. او برای به قدرت رسیدن ملت بلوچ بر بلوچستان مبارزه کرد و در یک مصاحبه با رادیو بی بی سی با صراحت گفت که مبارزه وی و ملت بلوچ صرفاً جنبه اقتصادی ندارد و هر راه حلی باید توام با برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و بقدرت رسیدن ملت بلوچ باشد. نواب اکبرخان بگتی با مبارزه ملی پیگیرش در تاریخ بلوچستان نامش را با سربلندی ثبت کرد و در دل ملت بلوچ چون رهبری قهرمان همیشه زنده خواهد بود.

ارتش ظالم پاکستان این رهبر ملی را از ملت بلوچ گرفت ولی همانگونه که دیگر رهبران سیاسی بلوچ اظهار کرده اند نفرت عمیق ملت بلوچ بر ارتش و پاکستان در دلها خواهد ماند. بدون شک رهبریت نواب اکبرخان بگتی بر مبارزات ملی در بلوچستان تفویض ناپذیر خواهد بود ولی خوشبختانه مبارزه ملی بلوچستان رشد کافی نموده است و مبارزه برعلیه اجحافات ارتش پاکستان و دست یافتن به قدرت سیاسی و حقوق مشروع در بلوچستان ادامه خواهد یافت.

بلوچستانءِ راجی زرمبش تـرور رهبر ملی بلوچستان نواب اکبرخان بگتی را شدیداً محکوم میکند و انزجارش را بر ارتش دیکتاتوری پاکستان ابراز میدارد. بلوچستانءِ راجی زرمبش مبارزات ملی نواب اکبرخان بگتی را بسیار ارج می نهد و یادش را بسی گرامی.

بلوچستانءِ راجی زرمبش
شنبه ۲۶ اگست ۲۰۰۶

0 Comments:

Post a Comment

<< Home