Pahra پهره

news about balochistan

Monday, August 28, 2006

یعقوب مهرنهاد با برگزاری مجلس ختمی برای سردار اکبر بگتی در تمامی مناطق بلوچ نشین سه روزعزای عمومی اعلام کرد

یعقوب مهرنهاد اولین فردی از بلوچ های بلوچستان ایران بود که پس از اطلاع از شهادت سردار اکبر بگتی مجلس ختمی برگزار و پس از نثار فاتحه به روح بلند آن بزرگمرد تاریخ بلوچستان در جمع حاضرین اعلام کرد که باید به پاس قدردانی از مبارزات آن سردار بزرگ سه روز را در تمامی مناطق بلوچ نشین عزای عمومی اعلام کرد . ایشان همچنین افزودند که امید داریم که راه پر راهروی آن مبارز خستگی نا پذیر همواره ادامه خواهد داشت چرا که با ریختن خون بگتی درخت اهداف وآرمانش آبیاری وکلید فتح وپیروزی به دست یاران آن شهید بزرگوار خواهد افتاد.

انجمن جوانان صدای عـدالت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home