Pahra پهره

news about balochistan

Friday, September 15, 2006

شهیدی در راه آزادی
اکبر بکتی مرد ی بامشخصات انسانی بدون ریا وتکبر وآزادی خواه برای ارزشهای ملت مظلوم بلوچ که در تاریخ مظلوم ترین ملت می باشد جانش را فدای آزادی کرد بله داستان غمگین وتراژدی وحشتناکی بود که دیکتاتور پرویز مشرف خون خوار تر از صدام مرتکب شد اما افسوس که صدای شهید اکبر بکتی را جامعه جهانی ناشنیده گرفت .... به مناسبت این فاجعه غمنگیز در سرتاسر بلوچستان بزرگ به مدت یک هفته عزای عمومی وهمدردی با ملت بلوچ اعلام می گردد وجهت اعتراض وعمق فاجعه در مقر سازمان ملل متحد در روز دوشنبه آینده گردهمای وتجمع می شود لذا از آزادی خواهان تقاضا می شود در این مراسم شرکت کنندهمچنین در ایران وپاکستان،اغغانستان،وترکمنستان وبحرین،قطروعمان وامارات مراسم یادبودی روز جمعه در مساجد مرکزی هرشهری برگزار خواهد شد برای دفاع از حقوق ملت بلوچستان وحادثه اخیر توسط دیکتاتور مشرف شرکت هر بلوچ وظیفه ملی می باشد وبی توجهی وشرکت نکردن مساوی است با خیانت به همنوhttp://naserbaluch.blogfa.com/عان خود

0 Comments:

Post a Comment

<< Home