Pahra پهره

news about balochistan

Friday, September 15, 2006

درگذشت استاد ارجمند عبدالحسین یادگاری را به ملت بلوچ وجامعه علمی تسلیت می گویم
استاد یادگاری معلمی دلسوز واستادی موفق وپرتلاش از میان ما رفت استاد عبدالحسین یادگاری معلمی دلسوز استادی پر تلاش از میان جامعه علمی بلوچستان رفت او نویسنده محقق ومترجمی بزرگ بود که هزاران انسان را با تلاش وخستگی ناپذیر تحویل جامعه علمی وفرهنگی داد اما افسوس که قدر این بزرگ مرد را ندانستیم درگذشت این اسطور ه بلوچ را به تمامی ملت غیور بلوچ وجامعه علمی ایران تسلیت می گوییم بله استاد جز اولین کسانی بود که در انگلیس تحصیل کردنند وموقیتهای که در انگلیس برایش پیش آمده بود را راه کردنند وبه وطن برگشتند او حتی در تهران با موقیتها وپستهای که پیشنهاد داده بودنند نماند وعشق به وطن (وای وطنو هشکین دار)حهت خدمت صادقانه با عزم راسخ برگشتند او در زمانی که در دبیرستان ودانشگاه تدریس می کردنند تحقیق نوشتن وترجمه وراهنما مدیران ونمایندگان مجلس شورای ونخبه گان بلوچ وکمک به دانشجویان مقطع دکترا وفوق لیسانس در نگارش تز کمک راهنمای به دور از هرگونه انتظاربود یادش گرامی امیدوارم که جامعه بلوچستان قدر چنین نخبگانی که زنده هستند را بدانند . وبه پاس تلاش این بزرگ مرد در زمینه علمی ،هنری ،اجتماعی وفرهنگی (تحقیق در مورد شعر وموسیقی بلوچی ،داستان واساطر بلوچستان وتاریخ و...) بلوچستان وایران نام خیابان ویا بلواری به اسم این زنده یاد نامگذاری کنند تا از زحمات بی دریغ استاد قدرانی شود یاد وخاطراتش را در کلاس با لبخندهای همیشگی که مشوق دانش
http://naserbaluch.blogfa.com/آموزان بود گرامی باد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home