Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, September 10, 2006


آقای کوفی عنان Mr. Kafi A. Annan
توجه! ـ نامهای رؤسای قبائل، انجمنهای ملی و فرهنگی، مولويهای مردمی و امضا کنندگان منفـرد، فاميلی و گروهی به دلايل ستمرسانیء رژيمهای ديکتاتور و همدست تهران و اسلام آباد، در اينجا محفوظ گرديده است. اما در نامه به آقای کوفی عنان و شورای حقوق بشرذکر گرديده است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


Mr. Kafi A. Annan
Office of the Spokesman for the Secretary-GeneralUnited Nations, S-378New York, NY 10017


Letter in Persian language.به : آقای کوفی عنان
به : شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
به : کليه سفارتخانه های کشورهای جهان در اروپا و آمريکا

موضوع:
آقای کوفی عنان، اينجا در بلوچستان هر روز مردم بلوچ بدون آنکه گناهی مرتکب شده باشند، کشتار ميشوند. اينجا هر روز مردم کشتار ميشوند تا بايد با چشم وگوش و فکر بسته، از دستورات تهران، تفکر و فتواهای گروه حاکم، هويت، مذهب، زبان و فرهنگ فارسی و تابعيت اجباریء ايرانی پيروی نمايند. اينجا هرگز به کسی اجازه داده نميشود که به هويت غير ايرانی و بلوچیء خود فکر کند. ساحت بلوچستان آزمايشگاه سلاحها و نظاميان دو امپراطوری ايران و پاکستان است. در اينجا حق پيشرفت بگونه ايکه مردم بلوچستان ميخواهند، بر آنها اکيدا و اجباراً ممنوع گرديده است.
از چنين جايگاهی که وحشت و بی عدالتی به عمد و اجبار بر مردم آن تحميل شده است، با شما سخن ميگوئيم و در انتظار پاسخ شما ميباشيم.

امروز ملت بلوچ همچنان قرنهای گذشته مورد حملات و اشغالگريهای همسايگان خود قرار دارد. از آنجائيکه ملت ما در قرن ارتباطات سريع بين المللی هنوز مورد کم توجهی جامعهء جهانی قرار دارد، نيز فريادهای دادخواهیء ما به دليل سانسورهای وحشتناکی که اشغالگران بر ما تحميل کرده اند، همچنين از آنجائيکه قدرت دفاعیء مشابهی که همسايگانِ نامبردهء ما که از طريق بردن اموال ما دارا شده اند، نداريم، از اينرو با توجه به آنچه که در فوق بعرض رسيد و همچنان در ذيل به موارد مشابهی اشاره ميشود، تنها چارهء ما در اين بود که شکاياتمان از رژيمهای تهران را به حضور آقای کوفی عـنان و از جانب ايشان بگوش مهرورزان جامعه جهانی برسانيم.

شکايات ما از رژيمهای تهران و اسلام آباد که از هر دو طرف ملت بلوچ را در تنگناهای عديده قرار داده اند، کاملا همه جانبه است؛ بطوريکه موارد مندرج ذيل مشهود و انکار ناپذير است:

ـ ما مردم بلوچستان از آن جهت مورد چنين تظلم هائی قرار گرفته ايم که سرزمين ما دروازهء اقتصادیء شرق ميانه به آبهای گرم و کشورهای نفت خيز ميباشد! هرچند اختلاف نيات دول بزرگ جهان بر سر" اين دروازه"، ملت ما را در انتظار سرنوشتی طولانی مدت و جدا شده از جهان قرار داده است، از طرف ديگر فشارهای بيرحمانهء رژيمهای تهران و اسلام آباد در ابعاد مختلف سياسی، فرهنگی و غير مسئولانه، سبب نابودی موارد مهم جغرافيائی، جانی، مالی، فرهنگی و زبانی ملت بلوچ شده است.

ـ در سالهای 1927 و 1928 به خواست و نيات استعماری دولت آنزمان انگليس و حملات مشترک نظاميان انگليسی و خوانين پارس قسمتهای غربی بلوچستان به دو کشور تازه تأسيس افغانستان و ايران بزور و بدون آنکه حتی يک نفر بلوچ در اين سياست شوم شرکت داشته باشد، ملحق گردانيده شد. قسمت شرقی بلوچستان نيز بنا به نيات استعماری دولت انگليس و اسلام گرايان متعصب خالستان(پنجاب) و بنگال در سال 1947 بدون در نظر داشت رای مردم بلوچستان به کشوری تازه تاسيس بنام پاکستان ملحق گردانيده شد.
بلوچستان پيش از اينکه به مصيبت "دروازهء شرق ميانه" ناميده و گرفتار شود، متاسفانه "دروازه فتح هند" بوده که لشکريان امپراطوريهای قرون گذشته پارسها، ترکها و مغولها در طول بيش از سه هزار سال سرزمين و مردم بلوچستان را مورد عبور و بيگاريهای وحشيانه قرار داده اند؛ بطوريکه راه بازگشت لشکريان مذکور چه فاتح و يا شکست خورده نيز بوده ايم.

ـ موقعيت و استرتژی جهانی پنهان گذاشته شدهء بلوچستان امروز برای مردم بلوچ و بخصوص برای روشنفکرانش مشخص است. متأسفانه سازمان ملل متحد از بدو تشکيلش و نيز همه کشورهای جهان! تاکنون کوچکترين صدا و نوشته ای در باره اين موضوع پنهان نگاهداشته شده ابراز نکرده اند! امروز ملت بلوچ پس از قرنها تحمل بيعدالتيهای خارجی، از شما و انساندوستانی که در کنار شما وجود دارند خواهش ميکند برای نجات جان ميليونها انسان بيگناهء اين سرزمين و رهانيدن آنها از قيد و بندهای وحشتناک و عمدا روا داشته شده، از طريق راه حلهای انسانی و قانونی اين طلسم جانکاه را بشکنيد. لطفا از جانب سازمان ملل متحد و از طريق راه حلهای سياسی به چند هزار جمعيت خليج که از هرگونه تفريحی لذت برده و خسته شده اند هشدار فرماييد تا انصافا بيشتر سد راه خواستهای اوليه و آزاديهای ابتدائی و حقوقیء ملت بلوچ که بنادرش فقير و خالی است، نشوند.

ـ در ميان انسانهای جهان هيچ کس کافـر نـيـست.
در جهان امروز هيچ تشـخـيـصی فراتر از قوانين روزبروز بالنده ی حقـوق بشر وجود ندارد، تا بهتر بتواند ظالم و مظلوم را بشناسد. ملت بلوچ متاسفانه در ميان سه کشور پاکستان، ايران و افغانستان که تا کنون امپراطوريهايشان را از طريق مذهب اسلام به اين ملت تحميل کرده اند، گرفتار آمده اند. از آقای کوفی عنان و همهء قدرت سازمان ملل متحد تقاضا داريم در جلوگيری از ستيز زائیهای ضد بشری و سياستهای کشورهائيکه در پشت مذهب به فجايع غير انسانی ميپردازند، اقدام فرمايند.

ـ از آقای کوفی عنان و شورای محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد مسراً تقاضا داريم، ميان مردم بلوچستان و رژيمهای "پاکستان و ايران" که با همکاری يکديگر هرروز صدها انسان فرهيخته و بيگناه بلوچ را کشتار ميکنند، ميانجـيـگری فرمايند تا حقوق کاملا قانونی مردم بلوچستان، بدست امپراطوريهای پاکستان و ايران ضايع نگردد.

ـ در تمام ساحت بلوچستان غربی تمام کارها به سرپرستی و نظارت عمدی فارسها واگذار گرديده و به هيچ بلوچی حق تصميم گيری در امور بلوچستان به عمد داده نميشود. کليه معادن و تجارتهای عمده به فارسها واگذار گرديده نيز هيچ بلوچی در امر تصميم گيری توليدات صنعتی و ايجاد کارخانه اجازه شرکت را نداشته و بانکها، کمکها و راهنمائيهای اقتصادی فقط به فارسها داده ميشود. در شهرها و شهرکهای بلوچستان همه گونه تصميمات را فارسها گرفته و سکونت دادن فارسها در بلوچستان و آواره و فقير کردن بلوچها از برنامه های هميشگی و عمدیء رژيمهای تهران در هفتاد و هشت سال اخير که بلوچستان را اشغال کرده اند، ميباشد.

ـ از آقای کوفی عنان و سازمان ملل متحد تقاضا داريم در بيرون راندن نيروهای نظامی، اداری و آموزش و پرورش فارس از بلوچستان اقدام جدی بفرمايند. زيرا با بيرون رفتن سه عنصر مزاحم نامبرده، مردم بلوچستان ميتوانند به کليه خواستهای خود پاسخ سازنده و مفيد داده و سريعتر رشد نمايند.

ـ بيش از چهار ميليون و پانصد هزار از مردم بلوچ ساکن غرب بلوچستان به عللی که در فوق ذکر گرديد ، نيز فشارهائی که باعث عقب ماندگی ميگردد، متاسفانه هنوز در بند مسائل طايفه ای و عشيرتی قرار دارند، درصورتيکه ملت بلوچ هميشه خواهان و آرزومند پيشرفت در همهء ساحات مترقی همگام با جامعهء جهانی بوده و برقراری دموکراسی در سرزمين خود ميباشند. با وجود سرکوبيهای مختلف و اجبارهای اطلاعاتی و اختناقی که رژيمهای مذکور بر مردم بلوچستان روا داشته اند، تهيه کنندگان موارد اين نامه توانسته اند تأييد و امضای بيش از يکميليون و پانصدهزار نفر را از طريق انجمنها و رؤسای طوايف بلوچستان حاصل کنند. در صورتيکه خواستها و شکايات بيش از نود درصد مردم بلوچستان مطابق با مواردی است که در اين نامه و به اختصار ذکر گرديده است.
ما پنچ نفر نماينده از اقشار مختلف ملت بلوچستان را برای ملاقات حضوری با جنابعالی و يا نمايندهء مخصوص شما در اينجا معرفی کرده ايم.
کليه رؤسای قبائل و گردانندگان سازمانهای سياسی و ارگانهای مردمی بلوچستان نيز با کمال ميل خواستار ملاقات با شما بوده تا موارد خلاصه شده در اين نامه را تأييد نمايند. هدف ملت بلوچ رسيدن به حقوق قانونی و انسانی شان مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر ميباشد.

قبلا از توجه و وقت گرانبهای شما متشکريم.
با احترام طوايف، نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و فعالان ملی بلوچستان.

کليه سران قبايل و نهادهای ملی بلوچستان آرزوی مراجعه و مذاکره مستقيم با سازمان ملل متحد را دارند.
پـنـج نـفـر اول لـيـسـت نمايندگان طوايف بزرگ و ارگانها و انجمنهای ملی بلوچستان بوده که به نمايندگی از کليه طوايف بلوچ و ساير نهادهای ملی داخل بلوچستان(غربی) حاضر و در انتظار ملاقات حضوری با آقای کوفی عنان و يا نماينده مخصوص ايشان ميباشند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home