Pahra پهره

news about balochistan

Thursday, December 14, 2006

شرکت نماینده جبهه متحد بلوچستان ایران -جمهوریخواهان فدرال در کنفرانس کلن آلمان
کنفرانس بزرگ انجمن پژوهشگران ایران با همت جناب دکتر لاجوردی در کلن آلمان به مدت دو روز تحت عنوان آینده ایران "حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم . ..."در تاریخ نه و ده ( 9 و 10 دسامبر) بر گزار گردید، که به طور مستقیم و زنده از طریق اینترنت و تلویزیون پخش می شد.
خوشبختانه نماینده جبهه متحد بلوچستان ( جمهوریخواهان فدرال) در آن شرکت فعال داشته و به نقطه نظرات سیاسی و خواسته های ملی ملت بلوچ پرداخت ، آنچه برای جبهه ما در این کنفرانس بیش از هر چیزی حائذ اهمیت اساسی بود ، مسئله ،، پذیرش بحث در باره فدرالیسم و نیز گفتگو بر سر تقسیم قدرت سیاسی وعدم تمرکز ،، در ایران آینده پس از حکومت مذهبی کشور چند ملیتی است. اینکه جمعی مسئول و بزرگ از متفکرین ،همانطور که از نام برگزارکنندگان این کنفرانس پیداست به طرح مسئله ملتها و سرنوشتشان در دمکراسی آینده ایران پرداختند ، بشارت بزرگی نخست بر جنبش های ملی ملیتهای ایران و سپس بر تمامی مردم کشور خواهد بود
این کنفرانس به خوبی نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق متفکرین و دوستداران واقعی ایران فردا تامین یک امنیت فراگیر و دمکراسی پایدار را تنها از طریق حل مسائل ملی ملتهای ایران می بینند
نماینده جبهه متحد بلوچستان ایران-جمهوری خواهان به اتفاق نماینده ای دیگر از جنبش ملی بلوچستان ایران به تشریخ مسائل عمده جنبش ملی پرداختند.آنچه که ما در این نشت تاکید نهادیم عبارت بودند از
1-روشن نمودن و تبیین خقوق شهر وندی برابر و حقوق ملی.

2- تاکید بر نظام جمهوری فدرال و حاکمیت مردم بلوچ
وتقسیم برابر قدرت بین ملتها و عدم تمرکز قدرت در مرکز.

3 - تشریخ وضعیت فعلی بلوچستان
و افشا گری در مورد اعدامهای اخیرو جنایات رژیمهای گذشته در بلوچستانجبهه متحد بلوچستان ایران-جمهوریخواهان فدرال
12 دسامبر 2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home