Pahra پهره

news about balochistan

Thursday, October 05, 2006

بلوچی که بلوچی نمی داند
واقعا خیلی درد انگیز و اسفناک است که با جوانانی از ملت بلوچ بر میخورم که هیچ نمیتوانند با زبان مادریشان سخن گویند،جوانانی که برای یادگیری زبان مادریشان باید بعد از 20 سالگی سعی و تلاش نمایند و باز هم نتوانند به نحو احسن ازعهده تکلم به زبان مادریشان بر آیند و حتی وقتی به برخی از آنها میگویم چرا به زبان بلوچی حرف نمیزنید در پاسخ چیزی میگویند که واقعا برای یک ملت که دارای زبان مستقلی میباشد مایه تاسف و تعجب میباشد آنها میگویند زبان بلوچی یک زبان عقب افتاده است این جوانان از سخن گفتن به زبان مادریشان احساس شرم میکنند از ابراز کلام با زبان خدادادیشان خجالت میکشند ـ
چرا ؟
آیا با زبان خود حرف زدن شرم دارد ؟
آیا شما از آنچه خدا به شما داده ناراحت هستید؟
آیا نه اینکه ما ملتی هستیم و باید زبان خود را داشته باشیم؟
آیا ما از دیگر ملتها کمتر و درجه ای پائین تر داریم؟
آیا ما به این اندازه حقیر هستیم که زبان دشمنان برای ما افتخار و زبان خودمان سر به زیر کننده است؟
آیا آنها باید ترویج کننده زبان خود و ما تحقیر کننده زبان خود باشیم؟
آیا زبان ما جزو فرهنگ ما نیست؟
آیا ما باید با دستان خودمان فرهنگمان را به سوی نیستی ببریم؟
چرا عزیزانم به دام دشمنان افتاده اید و دارید مقاصد شوم آنها را تکمیل کنید؟
واقعا جای تاسف است که قشر تحصیل کرده ما با بچه هایشان به زبان بیگانه صحبت میکنند واز روز اول به فرزندانشان بی اهمیت بودن زبان مادریشان را تلقین میکنند ـ
دشمن برنامه های گسترده و وسیعی جهت از بین برد فرهنگمان تهیه کرده و دارد اجرا میکند و ما همه دست در دست هم داده و درخت ظلم و بیعدالتی و تجاوز را آبیاری میکنیم ـ
دشمن چنان زبان و فرهنگمان را تحقیر نموده که امروز یک جوان بلوچ از بلوچ بودن خود احساس شرم میکند دشمن در پی نابود کردن ما است و ما هم داریم تیشه به ریشه خودمان میزنیم من از جوانان بلوچ میخواهم که از این نیرنگ رژیم آگاه بوده و دیگران را هم قبل از آنکه نظاره گر زوال فرهنگمان باشیم آگاه نمائیم و این را بدانید که عزت و سربلندی و رشد ما در حفظ فرهنگ خودمان است ما باید حافظان اصالت خودمان باشیم نه ترویج کننده پس خورده های دیگران و تنها راهش این است که سرنوشت ما باید در دست خودمان باشد نه بدست دیگران ودست در دست مبارزین بگذاریم تا از شر این دژخیمان و طاغوتیان که همه چیز ما را تاراج کردند آزاد شویم و خود تصمیم گیرند باشیم ـ
زنده باد بلوچستان برای بلوچ نه برای دیگران
دلاور بلوچ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home