Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, October 17, 2006


سلیمان برهمند
کلات بشیر! کلات بشیر یکی از آثار تاریخی واقع در روستای ریپگ شیران میباشد و در مورد آن داستان جالبی وجود دارد و قدمت آن به صدها سال قبل میرسد داستان بدین قرار است که بشیر که پهلوانی قوی هیکل بوده به علت داشتن دشمنی با عده ای از محل زندگی خود (که معلوم نیست کجا بوده است) به روستای ریپگ شیران پناه می آورد و مدتی در این روستا ساکن میشود بعد از گذشت چندی دشمنانش که در تکاپوی وی بوده اند ( علت دشمنی شان برای ما معلوم نیست) متوجه مکان اختفای وی میشوند به سوی این مکان حرکت میکنند، به بشیر خبر میرسد که دشمنانش جای او را پیدا کرده اندو بسوی وی درحرکتند؛ بشیر هم که نمی خواست خود و فرزندانش به دست دشمنانش گرفتار شوند به علت این که دیگر از تعقیب گریز خسته شده بود و دیگر این که میدانست عاقبت دشمنانش به وی میرسند تصمیم به خود کشی می گیرد ا بتدا فرزندان خودش را یکی یکی میکشد و بالای تپه ای به خاک می سپارد وسپس یک کلات را برای خود در بالای کوه میسازد گفتنی است که وی تپه ها و سنگهای عظیمی را به صورت شگفت انگیزی به بالای کوه به تنهایی حمل مکند و با گل و سنگ یک کلات برای خود میسازد بنا بر قولی او مدتی در این کلات زندگی کرده است وبنا بر قولی دیگر او این کلات را فقط به عنوان قبر برای خودش بنا کرده است؛ اما عاقبت بشیر خودش را هم می کشدو درداخل این کلات خاک میکند (این هم معلوم نیست که آیا خودش با دستان خودش خود را خاک کرده یا دیگران او را خاک کرده اند) همان طور که در ابتدا ذکر شد این اثر در روستای ریپگ شیران از توابع بخش دشتیاری واقع در 70 کیلومتری شهرستان چاه بهار قرار دارد!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home