Pahra پهره

news about balochistan

Saturday, October 14, 2006


بیائیم با هم باشیم
دیر بازیست خللی بزرگ دامن گیر مردم ایران شده است از این رو مردم ایران خود را بسیار کمتر از آن میدانند که هستند و به دنبال تکیه گاهی برای خویش می گردند .رژیم پلید آخوندیسم ایران بخش عظیمی از سرمایه گذاری خویش را به این سیاست داخلی یعنی سلب تدریجی اعتماد به نفس و ضعیف کردن جسمی و روحی مردم ایران اختصاص داده است. چرا که اینچنین ملتی هرگز نمی توانند آینده خود را رقم زده و خود برای خویش تصمیم بگیرند و امیدشان را مبتنی بر پایه خیالهای واهی از قبیل حماقتهای ایران در سیاستهای خارجی و تغییر این رژیم فاسد توسط ابر قدرتهای جهان قرار داده اند و این بدان معناست که سرمایه گذاری این رژیم دو چهره بی فائده نبوده.مردم ایران باید بدانند که سرنوشتشان دست خودشان است اگر بخواهند. اگر بخواهند می توانند آینده شان را رقم بزنند اما نه با اصلاحات، نه با گفتمان ،چرا که این امر موجب شناسائی مردان آزادیخواه شده و رژیم فاسد این مردان بی سلاح را که مانند سدی محکم جلوی سیل چپاولشان را گرفته به آسانی از سر راه بر میدارد.رژیم دوچهره رژیم آخوندیسم ایران هر روز نقابی جدید بر چهره می نهد ،دیروز با مترسکی اصلاح طلب هشت سال مردم ایران را فریب داد و توانست شمار زیادی از آزادیخواهان را پاکسازی کند و امروز این مترسک زشت خیمه شب بازی ،این ابر جلاد دیروز که به ظاهر خود را به پر و پاچه امریکا می مالاند و در پشت دیدگان مترسک دیروزی را به پابوسیشان می فرستد.آری امروز می خواهند مارا به امید حمله آمریکا هشت سال دیگر سر کار بگذارند چرا که این زمان خوبیست برای ادامه برنامه شومشان و سلب غیرت شهامت و مردانگی ایرانیان.
بیائید باهم باشیم.
آیا وقت آن نرسیده که با هم باشیم ، وقت آن نرسیده که بزرگمردان آذربادگان، ‌جوانمردان لرستان، دلاورمردان کرد، چابک سواران ترکمن ،شیر مردان اهوازی، غیور مردان فارس و جان برکفان بلوچ دست در دست هم نهیم و مبارزاتمان را همسو کنیم.به خدا سوگند رژیم آخوندی ایران آن چنان ترسی از اتحادمان دارد که وصف ناشدنیست چرا که می داند دیگر جای ماندنش نخواهد بود و دوران چپاولش به پایان خواهد رسید.به امید اتحاد مردم ایران و رهائی وطنمان از چنگال این کرکسان پیر یارمحمدزهی از واش

0 Comments:

Post a Comment

<< Home