Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, October 10, 2006


مظلومیت بلوچستان می تواندنقطه تفاهم ومشترکی برای جناحهای کشور باشد
یعقوب مهرنهاد: منطقه آزادچابهار به نام بلوچستان وبه کام دیگران بوده و است
منطقه آزاد چابهار که می بایستی بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی بلوچستان را رفع می کرد عملکرد آن نشان می دهد که نه تنها مشکلات را رفع نکرده است بلکه به مشکلات منطقه افزوده است .همچنین در حالی که باید نیروی انسانی آن بومی می بودند به جرات می توان گفت که بیش از هشتاد درصد نیروی غیربومی درآن فعالیت دارند.از دیگر موارد قابل توجه نیز آن است که تمرکز مدیریت منطقه آزاد درتهران آن را به یک منطقه اقتصادی تافته جدا بافته وحیات خلوتی برای تهران تبدیل کرده است . البته مظلومیت دیگر چابهاری ها وبلوچها را نیز در این مسئله می توان دید که مقرر است تا بخشی از درآمد های منطقه آزاد چابهار برای امور عمرانی منطقه هزینه شود که متاسفانه این مورد تا کنون شکل واقعی به خود نگرفته واین در حالی است که این منطقه از امکانات محلی مانند آب؛برق؛سوخت وخدمات شهری ویارانه ای بهره مند است . در حالی که امکانات بهداشتی ودرمانی در چابهار نسبت به دهه های اخیر تغییر قابل توجه ای نکرده است وبیکاری بیداد می کند و آموزش وتحصیل وامکانات مورد نیاز آموزشی در ابتدائی ترین سطح قرار دارد . وازاین مسئله می توان به عنوان یکی از نقاط مشترک جناحهای مختلف کشور یاد کرد چرا که نه دولت فعلی ونه دولتهای قبلی در بهبود وضعیت این منطقه تلاش در خور شان مردمانش انجام نداده اند .و به نظر من هر گاه جناحهای کشور درصدد یافتن نقطه ای مشترک برای خود باشند این یکی از مواردی است که می توانند از آن برای رسیدن به تفاهم بهره برند . اما ممکن است این سئوال در ذهن بوجود آید که پس نماینده مردم چابهار ویا اعضای شورای شهر که همه منتخبین مردم ومدافع حقوقشان هستند چی می کنند؟ به نظر من نیاز است پاسخ به این سئوال را مردم با تجدید نظر درنوع انتخابهایشان بدهند و انتخابات شوراهای شهر فرصت خوبی برای این امر است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home