Pahra پهره

news about balochistan

Tuesday, October 10, 2006


برنامه و اساسنامه بلوچستانءِ راجی زرمبش

(جنبش ملی بلوچستان- ايران)

مصـوبه کنفرانس ۱۳۸۵


پیشگفتار
ایران کشوری کثیرالملله است که ملت بلوچ یکی از آن میباشد. انضمام این ملل به ایران کنونی نتیجه تغییر و تحولات در سیاستهای بزرگ جهان در ادوار مختلف است. امروز جنبش و مبارزات ملی ما ملت بلوچ با گذشت چندین دهه از تقسیم جابرانه بلوچستان توسط حکومت قاجار و امپراطوری بریتانیا، بُـعد تازه­ای بخود گرفته است.

نظم نوین جهانی که بعد از فروپاشی بلوک شرق در شکل گرفتن بود، پس از فاجعه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ با سرعت بیشتری به پیش میرود. در این راستا نه تنها پایه­های سیاسی بسیاری از کشورها سست گشته بلکه در بعضی از موارد ساختار کشوری­شان هم زیر سوال رفته است. سرنگونی نظام بنیادگرای طالبان در افغانستان و رژیم دیکتاتوری در عراق نمونه­های بارزی از رویدادهای سیاسی در منطقه خاورمیانه هستند.
در بسیاری از کشورها این تحولات برای دمکراسی و دستیابی به حقوق ملی با تلفات سنگین مالی و جانی همراه بوده است. عدم درک درست دیکتاتور های یوگسلاوی سابق از رشد دمکراسی و اوضاع سیاسی در جهان بالاخص از مبارزات ملی ملتهای تحت ستم آنجا و رسمیت نــشـناختن حقوق ملی­شان موجب خونریزی، فروپاشی و نیز ایزوله شدن بین­المللی یوگسلاوی گردید.
احترام و پذیرش حق تعیین سرنوشت در کشور سابق چکسلواکی بــدرستی مانع از خونریزی و کشتار در آنجا گردید که دو ملت اسلواکی و چک بشکل بسیار متمدنانه تشکیل دو کشور مستقل را بعنوان خواستهای آن دو ملت پذیرفتند.
مبارزات ملت کاتلان در اسپانیا در قبولاندن هویت­شان بعنوان یک ملت در کشور چند ملتی اسپانیا و نیز دستیابی به یک خودمختاری وسیع، تازه ترین پیشرفت در روند حل مسایل ملی و رسمیت شناختن هویت و حقوق متقابل ملتها و گسترش دمکراسی است.

در همسایگی ایران، مبارزه ملی ملت کُـرد در عراق متاثر از روند دمکراسی و شرایط مناسب بین­المللی توانست با بینش بسیار غلط "ملت واحد" به پیکار بپردازد و فدرالیسم در عراق و هویت ملت کُـرد و حقوقش را به ثبـت رساند.

جامعه ایران بلحاظ وجود ملت­های بیشتر نسبت به عراق یک جامعه­ای متنوع تر است که برقراری یک نظام فدرال براساس ملت­ها از ضروریات مبرم آن میباشد. رژيم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران با سرکوب مطالبات برحق و دمکراتیک ملت­ها چنان سایه شوم و خفقانی را گسترانیده که تمامی راه حل های متمدنانه برای دستیابی به حقوق ملی و شهروندی را از بین برده است. از اینرو مبارزات مردم در ایران هم اکنون به اشکال مختلف در حال بروز است.

جامعه بلوچستان از نظر فکری و بافت اجتماعی، جامعه چند سال قبل نيست و نسل جديدی در صحنه اقتصادی و اجتماعی و نیز مبارزه ملی پا به عرصه وجود نهاده است. اين نسل از نسلهای قبل بمراتب به منافع ملی خود آگاه­­تراست. از اينرو برای کسب حقوق سياسـی و اجتماعـی خويش مصمم تر و سازمان بافته­تر است.

در نتیجه رشد مبارزه ملی در بلوچستان، گروه کوچکی از مبارزان بلوچ برهبری رحیم زرد کوهی اولين هسته مبارزاتی ملی در بلوچستان ايران را در سال۱۳۵۰ بنیاد نهادند. اما متاسفانه قبل از آنکه اين هسته بتواند حرکت خود را گسترش دهد، اکثريت اعضای پيشتاز آن شناسائی و سپس دستگير و زندانی گرديدند.

با قيـام مــردم مبـارز ايـران در سـال ۱۳۵۷ بــرای بـار ديـگر این هسـته تحـت نـام " بلوچستانءِ راجی رزمبش" فعالیتهای سپاسی و مبارزاتی­اش را از سرگرفت. در سال ۱۳۶۲ بلوچستانءِ راجی زرمبش با جذب روشنفکران و نيروهای بالنده جنبش ملی بلوچستان، اقدام به سازماندهی جديد و نيز تغيير نام به " بلوچ راجءِ زرمبش" نمود. از آن پس، بلوچ راجءِ زرمبش اولين برنامه خودمختاری بلوچستان را تدوين و منتشر نمود. سپس با کوشش­های خستگی­ناپذیر رهبریت، اولین پلنوم وسیع سازمان برگزار گردید. با انتشار نشريه "بلوچستان" و سپس نشریه "رزمبش" و سایت اینترنتی زرمبش اقدام به تبليغ و ترويج ايده ملی گرائی، سازماندهی مبارزات بلوچستان و شناساندن جنبش ملی بلوچستان در سطح گسترده­ای نموده و مینماید.

در سال ۱۳۶۹ اولين کنفرانس سراسری برگزار گردید. کنفرانس، کميته مرکزی جديد سازمان را موظف دانست تا تدارک برگزاری اولين کنگره سازمانی را ببيند و کميته­ای را نيز مامور بررسی برنامه و اساسنامه سازمان نمود.

کنگره دو سال بعد با تلاش­های مستمر نيروهای فعال سازمان برگزار گرديد که در آن برنامه خودمختاری و اساسنامه سازمان بررسی و ترميم شدند. کنگره همچنين تـصـمـــيـم بــر ايــن گــرفـت تـا نـام ســابـق ســازمـان - بلـوچـسـتانءِ راجــی زرمـبـش - احياء گردد.

از آن پس زرمبش کنگره، کنفرانس­ و پلنوم­های متعددی را برگزار کرده است. کنفرانس سال ۱۳٨۴ کمیته­ای را برای طرح فدرالیسم و بررسی مجدد برنامه و اساسنامه سازمان برگزید تا در کنفرانس آتی کارش را ارایه دهد. طرح فدرالیسم و پیشنهاداتی برای برنامه و اساسنامه از سوی کمیته به کنفرانس سال ۱۳۸۵ ارایه شدند که پس از بررسی­های نهایی در کنفرانس با ترمیم­های لازم بتصویب رسیدند.برنامه
ایران کشوری است کثیرالملله که ملت بلوچ نیز همانند دگر ملل در ایران برای تامین حقوق ملی ـ دمکراتیک اش و ایجاد نظامی دمکراتیک مبارزه میکند. بلحاظ تنوع ملی در ایران، اسـتـقرار یک نظام فدرال الزامی است.مبانی نظام فدرال

۱- به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملت­های ایران
۲- شکل­گیری نظام فدرال بر اساس ملت­ها
۳- تقسیمات جدید کشوری به مناطق فدراتیو
۴- تقسیم قدرت بین فدرال و مناطق فدراتیو
۵- ارگان­های عالی نظام فدرال متشکل از نمایندگان منتخب مناطق فدراتیو بطور مساوی
۶- برقراری دمکراسی
۷- متعهد بودن به اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل
۸- برقراری آزادیهای فردی و جمعی
۹- برقراری برابری زن و مرد
۱۰- برقراری سکولاریسم و رعایت حقوق ادیان و مذاهب
۱۱- رد سیاستهای گسترش­طلبانهوظايف و اختیارات حکومت فدرال

۱- شرکت مستقیم نمایندگان مناطق فدراتیو کشور در حکومت فدرال ایران
۲- پاسداری از مبانی و قانون اساسی نظام فدرال ایران
۳- ایجاد و گسترش روابط برابر و پایدار بین مناطق فدراتیو کشور
۴- اداره امور وابسته به حکومت فدرال، که عبارتند از:
الف- سیاست خارجی
ب- سیاست اقتصادی کلان کشوری:
برنامه­ريزی اقتصادی کلان کشوری با در نظر گرفتن نيازها و برنامه­های حکومتهای مناطق فدراتیو تنظيم شود.
ج- سیستم پولی
د- امور دفاعی
کليه نقل و انتقالات نظامی در مناطق فدراتیو، با تائيد و نظارت حکومت فدراتیو مناطق انجام ميگردد.
ساختار حکومت و مبانی منطقه فدراتیو

۱- منطقه فدراتیو بلوچستان، تمامی بلوچستان ايران را شامل ميشود.
حدود مرزی فدراتیو بلوچستان با در نظر گرفتن عوامل تاريخی و فرهنگی تعيين ميگردد.
۲- عالیترين ارگان فدراتیو بلوچستان، مجلس ملی بلوچستان است که بمثابه قوه قانونگذار عمل خواهد کرد.
۳- مجلس ملی در بلوچستان بر اساس انتخابات آزاد و با رای مخفی و مستقيم تشکيل ميگردد.
۴- انتظامات داخلی بلوچستان برعهده حکومت فدراتیو بلوچستان است.
۵- زبان بلوچی، زبان رسمی بلوچستان است.
تبصره: مکاتبات با دولت مرکزی و ساير مناطق فدراتیو کشور به زبان فارسی انجام ميگردد.

۶- بودجه بلوچستان از اختصاص يافتن بخشی از بودجه کل کشور، منابع و عايدات موسسات حکومت فدراتیو بلوچستان تعيين خواهد شد.
۷- امور اقتصادی، سياسی،اجتماعی، فرهنگی و اداری مربوط به بلوچستان برعهده حکومت فدراتیو بلوچستان است.

سياست اقتصادی

۱- حکومت فدراتیو بلوچستان سياست اقتصاد آزاد را در پيش خواهد گرفت.
۲- حکومت فدراتیو بلوچستان به سرمايه داران ملی در امر سرمايه­گذاری در بلوچستان کمک خواهد کرد.
۳- حکومت فدراتیو بلوچستان مالياتها را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.
۴- حکومت فدراتیو بلوچستان با طرح و اجرای پروژه­های صنعتی از قبيل احداث کارخانجات و استخراج معادن و . . . در رفع عقب­ماندگی­های اقتصادی و حل مشکل بيکاری اقدام خواهد نمود.
۵- حکومت فدراتیو بلوچستان با احداث سدها برای مهار آبهای جاری، استخراج آبهای زيرزمينی و فراهم نمودن امکانات کشاورزی و دامداری در جهت رفع مشکلات اساسی کشاورزی و دامداری تلاش خواهد نمود.
۶- موفق بودن پروژه­های صنعتی و کشاورزی در گرو وجود ارتباطات و مواصلات موثر ميباشد. از اينرو راه­های بلوچستان توسعه يافته و سيستم مخابراتی بهبود خواهد يافت.
۷- بنادر يکی از کانال­های بزرگ رونق اقتصادی بشمار ميروند حکومت فدراتیو بلوچستان تلاش ميورزد تا باراندازها و اسکله­های مدرنی را در مناطق ساحلی ايجاد نمايد.
۸- ماهيگيران بلوچستان فاقد وسايل لازم صيد ماهی بوده و در اين زمينه از امکانات کافی برخوردار نيستند. حکومت فدراتیو بلوچستان در رفع چنين نيازمنديهايی اقدام خواهد نمود.


حقوق اجتماعی و سياسی

الف - اجتماعی:
۱- حکومت فدراتیو بلوچستان موظف است تا برای ساکنان بلوچستان امکانات کار ايجاد نمايد.
۲- پرداخت حقوق مساوی به زنان و مردان در مقابل کار مساوی
۳- حکومت فدراتیو بلوچستان، ساکنان بلوچستان را در مقابل از کار افتادگی، پيری و صدمات ناشی از کار دولتی بيمه می­نمايد.
۴- حق باز نشستگی به ساکنان بلوچستان تعلق ميگیرد.
۵- در حکومت فدراتیو بلوچستان، اتحاديه­های صنفی در امر تدوين قانون کار شرکت مستقيم خواهند داشت.
۶- اکثر مردم بلوچستان از داشتن مسکن مناسب محروم­اند. حکومت فدراتیو بلوچستان برای رفع اين کمبود حياتی، اقدامات لازم را می­نمايد.

۷- تامين آب و برق برای ساکنان بلوچستان.


ب - سياسی:
حکومت فدراتیو بلوچستان برای تحقق بخشيدن به دمکراسی و تامين آزاديهای مردم در بلوچستان موارد زير را بمورد اجراء در خواهد آورد:

۱- آزادی بيان، قلم، انديشه، لغو سانسور و ممنوع بودن تفتيش عقايد.
۲- آزادی فعاليت سياسی و حق تشکيل احزاب، شوراها و انجمن­ها.
۳- تساوی حقوق بين زن و مرد در جامعه.
۴- آزادی انتخاب شغل و محل سکونت.
۵- آزادی اعتصاب، تحصن و تظاهرات.
۶- فراهم نمودن امکانات دفاعی برای متهمان و محاکمه آنها در دادگاههای علنی.


سياست فرهنگی

۱- زبان:
الف- ملت بلوچ به زبان بلوچی تکلم مینمايد و
تمامی حوائج اقتصادی و مبادلاتی و . . . خود را با آن بيان ميدارد. از اينرو حکومت فدراتیو بلوچستان جهت رفع کمبودهای تاريخی، تدوين کتاب و تقويت زبان بلوچی اقدامات عاجلی را بمورد اجراء در خواهد آورد.
ب- زبان فارسی از کلاس چهارم ابتدائی ببعد در مدارس تدريس خواهد شد.
ج- اقليت­های اتـنیکی در بلوچستان ميتوانند در مدارس به زبان مادری خود تحصيل نموده و مطبوعات به زبان مادری خويش منتشر سازند.
۲- گسترش مراکز آموزشی:
حکومت فدراتیو بلوچستان در جهت گسترش و ايجاد موسسات آموزشی با توجه به نيازهای هر منطقه از بلوچستان اقدام خواهد کرد.
۳- تاسيس آکادمی علوم:
تاسيس آکادمی علوم جهت گسترش و تکامل زبان بلوچی، تدوين تاريخ سياسی، اجتماعی و فرهنگی ملت بلوچ و بلوچستان از وظايف حکومت فدراتیو بلوچستان است.
۴- مذهب:

الف- رژيم­های حاکم بر ايران با رواج دادن مذهب شیعی و خصوصاً اصل ولايت فقيه و ماده ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به مقدسات اهل تسنن بی­احترامی کرده­اند. لذا حکومت فدراتیو بلوچستان به اينگونه فرمانروائی مذهبی پايان ميدهد و تامین حقوق مذاهب رعایت میشود.
ب- اجرای مراسم مذهبی آزاد اعلام گشته و روحانيون ميتوانند آزادانه به تبليغ و ترويج بپردازند.
۵- آداب و رسوم:
مردم بلوچ بعنوان يک ملت دارای آداب و رسوم ويژه خود ميباشند. حکومت فدراتیو بلوچستان لباس بلوچی را لباس ملی اعلام نموده و اجرای مراسم فرهنگی را آزاد مينمايد و اين حق را بر اقليت­های ساکن در بلوچستان محترم ميشمارد.
۶- آثار و ابنيه:
حفظ آثار و ابنيه تاريخی و سنتی بعهده حکومت فدراتیو بلوچستان است.


برنامه بهداشتی

بر اثر سياست حکومت­های ضدملی در ايران، مردم بلوچستان از وضعيت بهداشتی نامناسبی برخوردارند و بيماری­های گوناگون آنان را تهديد ميکند. بنابر اين حکومت فدراتیو بلوچستان در جهت بهبود وضعيت بهداشتی اقدامات ذيل را انجام خواهد داد:

۱- تعداد مراکز درمانی را که اکنون بسيار قليل هستند، گسترش داده و کيفيت درمانی را بالا خواهد برد.
۲- پزشکان در بلوچستان شمار قليلی را تشکيل ميدهند. حکومت فدراتیو بلوچستان به تربيت کادر پزشکی همت گماشته و اين ضعف بزرگ را از پيش­پای بر خواهد داشت.
۳- درمان بيماران و پيشگيری بيماری­ها بطور رايگان انجام خواهد گرفت.


اسـاســنامـه ســازمـان


ببخش اول- نام و هويت
ماده اول- نام سازمان " بلوچستانءِ راجی زرمبش" (جنبش ملی بلوچستان - ايران) است.

ماده دوم- هويت: بلوچستانءِ راجی زرمبش سازمانی است ملی- دمکراتيک که معتقد به حق تعيين سرنوشت ملل بوده و از منافع ملت بلوچ دفاع مينمايد و برای کسب حقوق ملی- دمکراتيک شان مبارزه ميکند.


بخش دوم- اهداف بنیادی

بلوچستانءِ راجی زرمبش بعنوان یک جریان سیاسی بلوچ اهداف ذیل را دنبال میکند:
۱- دفاع ازهویت ملت بلوچ
۲- دفاع از حقوق بشر
۳- رسیدن به حق تعیین سرنوشت ملت بلوچ
۴- برقراری دمکراسی
۵- تامین رفاه اجتماعی

بخش سوم- عضويت

ماده سـوم- شرايط عضويت: تمامی ساکنان بلوچستان ايران و هر بلوچ ميتواند به عضويت سازمان در آيد بشرط اينکه:
۱- کمتر از هيجده سال نداشته باشد.
۲- اساسنامه و چارچوب کلی برنامه سازمان را پذيرفته باشد.
۳- به هيچ حزب و سازمان سياسی ديگری وابسته نباشد.
۴- به جنبش ملی- دمکراتيک اعتقاد داشته باشد.
۵- دو نفرازاعضای سازمان، متقاضی را معرفی­ و به ­تاييد يکی ازارگانهای ­تشکيلاتی برسد.


ماده چهارم- وظايف عضو:
۱- مصوبات و تصاميم سازمانی را محترم شمرده و در کل بمورد اجراء در آورد.
۲- برنامه سازمان را فعالانه تبليغ کرده و بميان مردم ببرد.
۳- حافظ اسرار سازمانی باشد.
۴- در ارتقاء دانش سياسی و اجتماعی خويش بکوشد.
۵- حق عضويت بپردازد.


ماده پنجـم- حقوق عضو:
۱- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به هر يک از ارگان­های سازمانی را دارد.
۲- در انتخاب مرام، مسلک و ايدئولوژی آزاد است.
۳- حق انتقاد از تمامی ارگان­های سازمانی را دارد و ميتواند از هر ارگانی به ارگان بالاتر شکايت کند.
۴- حق ارائه نظرات و پيشنهادات به تمامی ارگان­های سازمانی را دارد.
۵- حق تبليغ علنی نظرات خويش را با رعایت ماده ششم دارد.

ماده ششـم- فعاليت­های ممنوعه:
۱- سرباز زدن از مسئوليت و عدم رعايت اساسنامه.
۲- افشای اسرار سازمانی.
۳- کارشکنی و قصد انحلال.
۴- سوء استفاده از مقام و مسئوليت سازمانی.


ماده هفتـم- اقدامات دیسپلینی
هر عضوی که مرتکب هر يک از فعاليت­های ممنوعه شود، بدينسان با وی رفتار خواهد شد:
۱- تذکر شفاعی.
۲- تذکر کتبی.
۳- سلب مسئوليت.
۴- تعليق عضويت- حداکثر تعليق در شرايط عادی يک سال ميباشد.
۵- اخراج.
عضو دیسپلین شده ميتواند از ارگانهای بالاتر تقاضای رسيدگی کند و اين تقاضا را به کنگره برای بررسی نهائی ارسال دارد.

بخش چهارم- ساختار تشکيلاتی سازمان

ماده هشتـم- بنياد بلوچـسـتانءِ راجــی زرمبــش (جـنبــش ملـی بلوچستان - ايران) بر اساس انتخابی بودن ارگان­های رهـبـری کننده از پائين تا بالا به شيوه آزاد و دمکراتيک استوار است. تبعيت عضو از سازمان و اقليت از اکثريت بمورد اجراء درميايد.

ارگانهای پائين­تر موظف به اجرای تصاميم ارگانهای مافوق هستند. گزارش­دهی از پائين به بالا و بالعکس بعنوان يک اصل مهم در سازمان به پيش ميرود.

تبصره: هر اقليتی ضمن محترم شمردن تصاميم اکثريت، حق تبليغ نظرات خويش را با در نظر گرفتن و دوری از فعالیتهای ممنوعه در ارگانهای سازمانی دارد.

ماده نهــم- کنگـره سازمان:

۱- کنگره عاليترين ارگان سازمان است.

۲- کنگره در شرايط عادی هر دو سال يک بار با شرکت افراد کميته مرکزی، مشاوران و نمايندگان تشکيلات­های سازمانی برگزار ميگردد.
۳- در مواقع اضطراری نصف بعلاوه يک از اعضای کميته مرکزی ميتوانند فراخوان کنگره فوق­العاده را بدهند.

۴- دو سـوم (۳/۲) اعضای سازمان ميتوانند فراخوان کنگره فوق­العاده را بدهند.

۵- کنگره با حضور نصف بعلاوه يک از افراد واجد شرايط رسميت می­يابد.

۶- اختيارات و وظايف کنگره عبارتند از:
بررسی عملکرد سازمان و کميته مرکزی، تعيين خط مشی عمومی، سياست­های مبارزاتی، بررسی و تضويب برنامه و اساسنامه و انتخاب کميته مرکزی جديد.

۷- شيوه برگزاری کــنگـره:

مکانيزم کار کـنگره توسط کميته مرکزی در اولين نشست کنگره ارائه و پس از بحث و ترميم­های لازم ، در صورت اخذ نصف بعلاوه يک آرای حاضرين بتصويب ميرسد. سپس کميته پيشبرد کار کنگره و نظارت بر آن انتخاب ميگردد که انحلال کميته مرکزی را بدنبال خواهد داشت و تا انتخاب کميته مرکزی جديد مسئوليت پيشبرد کار کنگره را بر عهده خواهد داشت.

۸- اسناد کنگره با اکثريت نصف بعلاوه يک بتصويب ميرسند.


ماده دهــم- کنفرانس سازمان:

۱- شرايط تشکيل کنفرانس- موقعيت برای تشکيل کنگره مناسب نباشد یا مسائلی پيش آيد که کميته مرکزی قادر به حل و فصل آنها نباشد.

۲- کنفرانس با شرکت اکثريت افراد کميته مرکزی و مشاوران و يک سـوم (۳/۱) از نمايندگان تشکيلاتی رسميت می­يابد.

۳- کنفرانس همان اختيارات کنگره را دارا است.

۴- شيوه برگزاری کنفرانس و تصويب اسناد آن، عين کنگره است.ماده يازدهــم- کميته مرکزی

کميته مرکزی بالاترين ارگان رهبری سازمان مابين دو کنگره است که در اين فاصله مسئول اجرای مصوبات و تصاميم متخذه کنگره است و دارای اختيارات و وظايف ذيل ميباشد:

۱- کميته مرکزی، مسئول اول سازمان و ديگر مسئولين مرکزی سازمان را از ميان خود انتخاب ميکند.
- مسئول اول بالاترين مقام رهبری سازمان است و در مقابل کميته مرکزی و ارگانهای بالاتر مسئول است.

۲- مسئوليت هماهنگی کارهای کميته مرکزی، نظارت بر کار و فعاليت­های سازمان و برگزاری پلنوم به عهده مسئول اول است.

۳- مسئولين مرکزی سازمان موظف به اجرای تصاميم کميته مرکزی در فاصله بين دو جلسه کميته مرکزی ميباشند و در مقابل مسئول اول سازمان، کميته مرکزی و ارگانهای بالاتر مسئول­اند.
۴- کميته مرکزی مسئول روابط با احزاب، سازمان­ها و ديگر نهادها است.

۵- کميته مرکزی مسئول تنظيم بودجه سازمان است.


ماده دوازدهــم- پلنوم:

۱- جلسات کميته مرکزی پلنوم ناميده می­شوند.

۲- کميته مرکزی حداقل در فاصله هر شش ماه تشکيل جلسه ميدهد و با حضور دو سوم (۳/۲) اعضای کميته مرکزی رسمیِت میيابد.

۳- پلنوم فوق­العاده:
يک سوم (۳/۱) اعضای کميته مرکزی ميتوانند فراخوان پلنوم فوق­العاده را بدهند که با حضور نصف بعلاوه يک اعضای کميته مرکزی رسميت می­يابد.


بخش پنجم– امور مالی

ماده سيـزدهــم-
سازمان برای تامين مخارج خود اقدام به وصول حق عضويت و جمع­آوری کمک مالی از اعضاء، هواداران و مردم داوطلب مینمايد.
سازمان ميتواند برای بهبود وضع مالی خود اقدام به سرمايه­گذاری کند.

«پايان»

0 Comments:

Post a Comment

<< Home