Pahra پهره

news about balochistan

Monday, October 09, 2006


روز شنبه هفتم اکتبر خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2004 در «مرکز صلح نوبل» در اسلو- نروژ در مورد حقوق زنان، دموکراسی و اسلام سخنرانی نمودند. ایشان قوانین جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده و آنها را ضدٌ دموکراتیک و ضدٌ زن خواندند. خانم عبادی در ادامه سخنان خود از تبعیضات ضدٌ زن موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی مثالهایی از جمله اجازه نامه از طرف شوهر برای مسافرت، محرومیت از مقامهای سیاسی ارشد،
شهادت دو زن برابر یک مرد، ...زدند. خانم عبادی بر ضرورت اتٌحاد زنان و مبارزه بر علیه این قوانین ضد دموکراتیک در ایران پافشاری نمودند.

کمیته نروژ – بلوچستان راجی زرمبش (جنبش ملٌی بلوچستان- ایران) در پایان سخنرانی ایشان نامه ای در باره اوضاع بلوچستان و نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی و ستم چندگانه بر زنان بلوچ به ایشان ارائه دادند.

کمیته نروژ – بلوچستان راجی زرمبش (جنبش ملٌی بلوچستان-ایران)
07 اکتبر 2006نامه به خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل

نخست، اعطای بزرگترین جایزه جهانی صلح را به شما، همرزمان شما و کلیٌه کسانی که برای برقراری دمکراسی، آزادی، حقوق مدنی و عدالت اجتماعی تلاش می ورزند تبریک و تهنیت می گوییم.

خانم عبادی،

همانطور که خود شما بدرستی می دانید جامعه ایران دچار یک بحران سیاسی- اجتماعی می باشد. به نظر ما یکی از علل این بحران عدم وجود دمکراسی و یک سیستم دمکراتیک در کشور است. نظام سیاسی حاکم بر اساس موازین غیر دموکراتیک و غیرعادلانه و مذهبی خالص استوار است. کشور ایران متشٌکل از ملل و مذاهب متٌعددی است که حکومت مذهبی فعلی نتنها حقوق ملٌی بلکه حقوق مذهبی و عقیدتی شهروندان کشور را پایمال نموده و صدای مدافعین این حقوق را که خود شما نمونه ای بارز هستید می خواهد خفه نماید.

ملٌتهای بلوچ، کرد، فارس، عرب، ترکمن و آذری کشور ایران را تشکیل می دهند ولی این ملتها نه تنها از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی برابر برخوردار نیستند بلکه از حقوق شهروندی مساوی نیز محرومند. بگذارید نظرتان را به وضعیٌت ملٌت بلوچ جلب کنیم: بلوچستان بزرگترین استان ایران را تشکیل می دهد، اکثریت مردم به زبان بلوچی تکلٌم می کنند، تسنٌن مذهب اکثریت می باشد، لباس و فرهنگ مردم بلوچ از سایر ملٌتهای ساکن ایران متمایز است. امٌا بلوچها هرگز در اداره سیاسی کشور شرکت نداشته اند، همواره مورد سو؛ ظٌن حکومت مرکزی بوده اند، اشرار و قاچاقچی خوانده شده اند. درصد بیسوادی، بیکاری، بیماری، اعتیاد، قتل و آدمربایی چنان بالا است که به نظر ما نتیجه سیاستهای تبعیضانه، غیر دموکراتیک و استبدادی حکومت جمهوری اسلامی است. روزی نیست که نیروهای نظامی چند جوان را به رگبار نبندند یا تعدادی را به اتهامهای ساختگی و غیر حقوقی با جرثقیل در ملا عام اعدام ننمایند. بلوچستان به منطقه نظامی تبدیل شده است که شهروندان آن حتٌی از حقوق قضایی و مدنی مندرج در قانون اساسی ایران برخوردار نیستند.

خانم عبادی،

بنظر ما تمرکزگرایی و انحصار قدرت در دست فقط یکی از ملل تشکیل دهنده کشور ایران، بزرگترین نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی است. برقراری حقوق بشر بدون برسمیت شناخنن حق تعیین سرنوست برای تمام ملل ساکن ایران و ایجاد سیستم سیاسی که شرکت مساوی تمام ملٌتهای ایران را در قدرت سیاسی تضمین نماید، امکانپذیر نخواهد بود. بسیاری از کشورهای دموکراتیک چند ملٌتی با ایجاد سیستمهای سیاسی فدرال مسئله انحصار قدرت در دست فقط یک ملٌت را با موفقٌیت چشمگیری حل نموده اند. ملٌت بلوچ خواهان حق تعیین سرنوشت و همزیستی مسالمت آمیز ملل ساکن ایران می باشد و معتقد است که مبارزه برای حقوق بشر بخشی عمده از مبارزه برای حقوق ملٌی و دمکراسی می باشد.
فعٌالان حقوق بشر بلوچ زندان، شکنجه و حتٌی اعدام می گردند، نشریات مخالف مسدود میگردند، نوشتن بزبان بلوچی ممنوع می گردد، امٌا هیچکس از حقوق ما دفاع نمی نماید، چرا؟ زیرا که حکومت از ملٌت ما تصویری غیر واقعی ساخته است. زنان بلوچ تحت ستم چندگانه هستند و درصد بیسوادی بین زنان و عدم اشتغال به کارهای اجتماعی بدلیل تبعیضهای جنسی باعث ستم بیشتر بر آنها شده است. دفاع از حقوق زنان و کودکان عملی در راستای حقوق بشر میباشد.

خانم عبادی،

سازمان جنبش ملٌی بلوچستان- ایران (بلوچستان راجی زرمبش) سالهاست که برای کسب حقوق ملٌی-دمکراتیک مردم بلوچسنان تلاش می نماید. سازمان ما از مبارزات فعٌالین حقوق بشر و حقوق مدنی و فردی حمایت نموده و خواستار جلب توٌجه این فعٌالان به سرکوب مردم بلوچستان توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی می باشد. افشای جنایات حکومت و نقض روزانه حقوق مردم بلوچستان از وظایف تمام انسانهای آزاده و با وجدان است.جنبش ملٌی بلوچستان (بلوچستان راجی زرمبش)- ایران

کمیته نروژ- اکتبر 2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home