Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, December 06, 2006

فقير چون سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچستان يکی از پهناور ترين و فقير ترين استان های ايران است که جمعيتی بالغ بر دو ميليون نفر دارد و اکثريت جمعيت آن را سنی ها تشکيل می دهند.
مسلمانان اهل سنت گرچه در ايران اقليت به حساب نمی آيند،اما به خاطر غفلت مقام های کشور در دهه های اخير اين استان روز به روز فقيرتر شده است.
زاهدان مرکز اين استان با داشتن جمعيتی معادل ۴۸۰ هزار نفر تنها دارای ۳۳۰ تخت بيمارستانی است. سيستان و بلوچستان همچنين با دارا بودن نرخ ۵۵.۲ درصدی بی سوادی از بيشترين ميزان بيسوادی در کشور رنج می برد و به گفته مقامات آموزش و پرورش ، نيمی از دانش آموزان اين استان در مدارس کپری درس می خوانند.
اين استان همچنين بالاترين نرخ بيکاری در کشور را داراست و به واسطه داشتن مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان مهمترين مسير ترانزيت مواد مخدر ايران به شمار می آيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home