Pahra پهره

news about balochistan

Monday, September 25, 2006

سرادان روستایی است از روستاهای بلوچستان ایرا روستا در 25کیلومتری شرق شهرستان ایرانشهر قرار دارد بهتر بودن این روستا متعلق به مردم روستا است و میگویید از چه نظر بهترین است؟ آره از نظر لطف و صفا و مهربانی در حقیقت این روستا یک روستای خشک و کم آب است که شروع سد سرادان باعث شد نخیلات و مزارع از بین برود. چون قنات های سرادان را بتون کردند تا به سد خسارت وارد نشود حال مردم سرادن از لحاظ کم آبی در بدترین موقعیت مکانی و زمانی قرار دارند اما از لحاظ صفا و صمیمیت هنوز سرادان بهترین روستای دنیاست.!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home