Pahra پهره

news about balochistan

Monday, September 25, 2006

سرادانی ها از دریافت کانالهای تلویزیونی بی بهره اند .
مردم سرایدان با صرف هزینه های هنگفت به خرید آنتن های قوی همچون خفاشی و ...می پردازند و این نوع آنتنها را بر روی کوهها نصب می کنند و این قضیه می طلبد تا آنها از سیمهای خیلی بلند و با متراژ زیاد استفاده کنند که حتی بلندی سیمها به ۲۰۰متر میرسد .حال باید گفت مردم سرایدان چه گناهی مرتکب شده اند که نتوانند از برنامه های تلویزیون استفاده کنند در حالی که مردم شهرها و روستاهای دیگر از چندین شبکه کشور و شبکه های محلی نیز استفاده می کنند و حتی بعضی از آنها از شبکه های ماهواره ای و اینترنت بهره می برند از مسئولین تقاضا داریم به این معضل رسیدگی کنند این مشکل را در زمان سفر رئیس جمهور(احمدی نژاد) طی نامه ای به وی ابلاغ کردیم اما تا حال هیچگونه راهکاری پیشنهاد نگردیده و هیچگونه مشکلی از مشکلات این روستا مرتفع نشده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home