Pahra پهره

news about balochistan

Sunday, September 24, 2006

ای بلوچ
بشنو از من
که وطن مادر تست
غیرت تست
عزت تست
جایگه نشو و نما
پایگه حرمت تست
تو ندانی؟
تو نبینی؟
که چسان
با یورش پست و خسان
وطنت
تا به چه حد
غارت و ویران شده است
از سستی تو
از پستی تو
دشمن دیو صفت
مست و رجز خوان شده است
تو چسان فرزندی
چرا اینهمه در بندی
نرود در سر تو
تا بقیامت پندی
خیر،برخیزوبپاخیز
بکن نیت جنگ
با تیر و تفنگ
مردانه بجنگ
صحنه بکن تنگ
بر دشمن بی ننگ
با خون کثیفش
همه جا کن رنگ
تا نگوید تو خری
ازهمه جا بیخبری
اخته و بیخطری
رانده و دربدری
مانده و خاک بسری
ای بلوچ
تا زنده ای مردانه بزی
گاه مردن هم
مردانه بمیر
ترک کن روبهی و یاد بگیر
زندگی
از عبدالمالک شیر
شعر: از محمد آرمیان
www.delavar32.blogfa.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home