Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, September 20, 2006

خرمای بلوچستان و نام ونشان بلوچی

ایمیلی از دوست عزیز یعقوب مهرنهاد دریافت کردم که در آن نسبت به نام گزاری و عرضه محصولات بلوچستان تحت عناوین دیگر ابراز نگرانی نموده بود. از آنجائیکه وبلاگ بلوچی نام ونشان اساسا به نامگزاری افراد، اشیا و اماکن بلوچستان می پردازد، به خود لازم دانستم که در این مورد با ایشان همآوا گشته وروی این خواسته هرچند ابتدائی ولی اساسی تاکید نمایم. سالهای سال است که خرمای بلوچستان به نام خرمای بم و دیگر نقاط به بازار داخلی و خارجی صادر می شود. شما میتوانید در مناطق مختلف بلوچستان بروید و با چشم خود ببینید که این موضوع کماکان تکرار میشود. نگارنده این سطور و بسیاری از دوستان با چشم خود بارها وبارها دیده اند که خرمای شستون و دیگر مناطق سراوان را به نام خرمای مضافتی مرغوب بم بسته بندی کرده اند. یقین دارم که در مناطق دیگر بلوچستان نیز این کارکرد انجام می گیرد. وبلاگ بلوچی نام ونشان از هر حرکت فرهنگی در راستای احیا، رشد و شکوفائی فرهنگ بلوچ و بلوچستان حمایت می کند . نام و نشان و نامگزاری محصولات، فراورده ها، اشیا، اماکن و فرزندان از اجزاء لاینفک هستی و بالندگی یک ملت هستند. شستونی
http://balochinames.blogspot.com/
میتوانید نوشته واجه مهرنهاد را در اینجا بخوانید:
http://mehrnehad.blogfa.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home