Pahra پهره

news about balochistan

Wednesday, September 20, 2006


نقدی بر مطلب دختری بلوچ
دیشب هنگامیکه سایتهای بلوچستان را چک میکردم در یک وبلاگ با مطلبی از یک خواهر بلوچ بر خوردم که در دفاع از خود و پاسخ به یک شخصی که با بی عفتی برش تاخته بودکلماتی توهین آمیز به رهبرانقلابی بلوچستان عبدالمالک بلوچ حفظه الله ارائه داده بود اگر چه این مطلب خیلی وقت میشه که نوشته شده اما من نتوانستم با بی تفاوتی از این مطلب توهین آمیز بگذرم و لازم دانستم که درمورد هرزه سرائی این خواهر چند کلمه ای بنویسم
بنده از اینکه یک خواهر بلوچ بیاید یک وبلاگ بسازد وبا تکیه بر علم و تحقیق وکارشناسی اظهار نظر کند واقعا خوشحال میشوم و مایه عزت است که زنان و دختران بلوچ به علم و دانش و فرهنگ و سیاست واوضاع این ملت مظلوم و ستمدیده و محروم توجه نمایند و در راه آزاد کردن این ملت قدم بگذارند اما ازاینکه افرادی از خود این ملت مانند این خواهر بدون کوچکترین تحقیق و آگاهی و آشنائی بیایند و قضاوت کنند و به انسانهائی مانند شیر مرد بلوچستان عبدالمالک توهین روا دارند واقعا متاسفم.
خواهر محترم وجدانتان چطور به شما اجازه داد که در دفاع از خود قلوب ملیونها ایرانی و بلوچ را جریحه دار نمائیدچنانچه خودتان اعتراف نموده اید که امیر عبدالمالک طرفدارانی در نقاط مختلف ایران دارند پس چطور بخاطر دفاع از خود آزاده وشریف وجوانمرد بلوچستان را یاغی و بی وجدان و نامرد معرفی کرده اید.من مطمئنم اگر جوانان بلوچ از این کلمات شنیع و زشت و بی اساس شما مطلع میشدند یقینا به دفاع از رهبری محبوب خود به خیابانها میریختند و حتی جان خود را به رهبری اهدامیکردند.
خواهر شما که مرد هستید و غیرت دارید کجا بودید هنگامیکه سرهنگان و افسران رژیم فاشیسم به مناطق بلوچ نشین مانند نصرت آباد حصارو دومگ چاه احمدو...یورش بردند و به نام پاکسازی عزت و ناموس مردم را به غارت بردندآنجا که به خانه بلوچ داخل شده و مردان را کشته و دامن زنان با حیا و وفادار بلوچ را لکه دار میکردند آنگه که زنان بلوچ را در کامیونها بار میزدند و و به شهر برده و کمپرس میکردند آیا قلمهای شما شکسته بود و یا بازیگران سیاسی که بلوچ را به این روز انداخته اند مرده بودند آنگه که دختر بلوچ در چابهار مورد تجاوز جنسی یک آخوند کثیف قرار گرفت و بعد کشته هم شد و صدها نمونه دیگر شما و امثالتان کجا بودید آیا قلمهای شما مانع از خاتمه یافتن ملت بلوچ هستند؟ و آیا قلم شماها از ناموس بلوچ را مصون میکنند؟ آیا قلمهای شما از اعدامهای سرسام آور رژیم جلوگیری میکنند ؟ شهرهای بلوچ در حال تغییر بافت جمعیتی هستند و روز به روز آثار ملی و مذهبی ما در حال زوال هستند شما چه کار کرده اید و چه میتوانید بکنید؟
عبدالمالک نیاز به تائید و حمایت شماها که بزدلی و سر بزیری را شعار خود کرده اید نیاز ندارد او این همه چیزها را دانسته و قیام نموده او باکی از مخالفتها ندارد او فقط به آزادی ملت بلوچ می اندیشد عبدالمالک جوان با غیرت بلوچی است که که بخاطر بپایان رسیدن تحمل و شکیبائیش بدون اینکه به مخالفتها بیاندیشد بپاخواسته تا بخاطر دفاع از شرف و کرامت و ناموس بلوچ که با گستاخی بی نظیری از سوی رژیم و ایادیش پایمال شده عکس العملهائی از خود نشان داده است عبدالمالک قائل به قلم و سیاست هست اما در جائی که کارگر باشد نه جائی که اندیشیدن هم ممنوع باشد در کشوری که کوچکترین فعالیت سیاسی ممنوع باشد و انتقاد از ظلم و ستم و تجاوز برابر باشد با ارتباط با بیگانگان و شرارت آیا باید سکوت کرد و ناظر بر زوال خود شد ؟ نه عبدالمالک پس از کشمکش طولانی که با عقل و وجدانش داشته نهایتا تصمیم گرفته به ندای وجدان لبیک گوید و بجای عقلمندی بیش از حد که بزدلی و سر بزیری را تلقین میکند به شجاعت و سر بلندی که توصیه وجدان است رو آورده است و بجای اینکه تنها متعلق به خود و خانواده اش باشد ترجیح داده است که متعلق به همه ملتش باشد او دیگر عبدالمالک نیست بلکه ملت بلوچ است او کسی است که دیگر مرگ با عزت را بر زندگی راحت و با ذلت ترجیح میدهد او یک بلوچ بیدار و بزرگ است خیلی بزرگ او یک فریاد است فریاد شیش ملیون بلوچ سرکوب شده و خاموش در درون مرزهای ایران او یک مرد است مردی بپاخواسته از میان نامردیها تا همه نامردیهائی را که از سوی نامردان قومش تاکنون شده است جبران کند به تنهائی او یک فرشته است فرشته عدالت با ترازوئی در یک دست و تفنگی در دست دیگر هر گلوله ای که از لوله تفنگش سینه یک مامور ظالم و آدمکش و جنایتکار و خود سر را گرم کند دل شیش ملیون بلوچ سرکوب شده را سرد خواهد کرد و قضاوت همین گلوله که از لوله تفنگش خارج میشود هر چه باشد عین عدالت است بلکه چیزی مقدستر از عدالت .
خواهر گرامی تاکنون گلوله های ماموران رژیم سینه هزاران بلوچ بیدفاع و مظلوم را دریده است و هیچ اعتراض عادلانه ای از سوی هیچ کس بر نخواسته آیا خون جوانان ما کمرنگتر و بی ارزشتر از خون ماموران رژیم است که آنجا مهر سکوت بر لب میزنید و عبدالمالک که فقط برای دفاع بپا خواسته و سینه چند خون آشام و ستمگر را دریده مورد انتقاد نه بلکه مورد توهین شما قرار میگیرد .
خواهر عبدالمالک جبران همه خسارتها در بلوچستان ظلم زده و پایمال شده است او فرزند دردانه و غیرتمند و قهرمان ملت بلوچ است او یک سر فصل است در کتاب تاریخ ،یک سر فصل کاملا جدید در تاریخ این ملت همه چیز باخته ،سر فصلی باشکوه که محتویاتش همه زیبا و افتخار آمیز و سرور انگیز خواهد بود.او یک الگو است که فرزندان ملت بلوچ در آینده بهترین احساسات خود را در همین فصل برای همین شخص به رشته تحریر در خواهند آورد و این قهروان شجاع و با شرف خود را با بهترین کلمات ستایش خواهند کرد برایش شعر و ترانه خواهند نوشت و سرود خواهند خواند او سمبل افتخارخواهد شد برای مردم بلوچ و این ملت در آینده بچه هایشان را با نام این شخص نام گذاری خواهند کرد. مادران بلوچ بچه هایشان را در گهواره با بیان خصلتهای بزرگ این شخص لالائی خواهند کرد تا آسوده و بی غم بخوابند و دشمنان ملت بلوچ با بردن نام این شخص بچه های شیطانشان را ساکت خواهند کرد.ودر اصطلاح سیاسی امیر عبدالمالک نه تنها یک ایده لوگ است بلکه یک رهبر کاریزمابرای ملت بلوچ و جامعه ایران است خداوند عمر این فرزند با شرف و با غیرت ملت بلوچ را دراز کناد تا کارهای زیادی انجام دهد ولی اگر همین امروز هم از دنیا رخصت شود برای همین مقدار که انجام داده است نامش در آسمان بلوچستان همچون خورشید تابان برای همیشه خواهد درخشید.
شما اورا تروریست و جنایتکار بگوئید و هر چه دلتان میخواهد بگوئید ولی حقیقت این است که او یک انسان بتمام معنی است انسانی با درک وسیع از انسانیت و مایل به احیاء آن در جامعه ،جامعه ای که تهی از انسانیت شده است عبدالمالک که شما اورا از پشت عینک خود تروریست و نامرد میبینید از پشت عینک ملت مظلوم بلوچ با شرفترین و شجاعترین فردی است که تاکنون برای نجات این ملت مظلوم و سرکوب شده ظهور کرده است او یک خشم است ،خشمی که احساسات مجروح یک ملت پایمال شده را بنمایش میگذارد خشمی مقدس که میرود ظلم و زورگوئی و بیعدالتی را اگر شد برای همیشه از صحنه زندگی مردم بلوچ در بلوچستان ستمدیده خاتمه دهد .
خواهر محترم من واقعا برای شما و امثال شما متاسفم که بر اساس کدام منطق شماروا داشتید که این مرد بزرگ را به باد دشنام و ناسزا بگیرید آیا منطق شما درس دشنام و ناسزا میدهدو آیا شما با دشمنان ملت بلوچ با چنین لهجه ای سخن میگوئید یا آنجا از تملق و چاپلوسی استفاده مینمائید؟ اگر شما باسیاست امیر عبدالمالک مخالفید با منطق درست نقد کنید اما از عفت کلام دور نشوید همین عبدالمالک است که در میان سردمداران رژیم که هرگز حاضر نبودند به ملت بلوچ حقوقشان را بدهند و جو پر خفقان و ترسی برای همه ایجاد کرده اند ترس و وحشت انداخته آنهائی که میخواستند بلوچستان را به نفع سیستانیها تقسیم کنند و سرزمین بلوچ را به آنها واگزار کنند امروز به برکت شیر بلوچستان جرات چنین اظهار نظری را ندارند من با جرات میگویم امروز اگر امثال شماها قلم به دست گرفته اید و چند جمله ای مینویسد به بر کت مجاهدتها و تلاشهای عبدالمالک و همرزمانش است که جان خود را در کف قرار داده و تمام آسایشهای زندگی را کنار نهاده و شیرمردانه به مبارزه بر علیه دژخیمان زمان پرداخته اند است آیا عبدالمالک نمیتواند زندگی پر آسایشی در شهرها انتخاب نماید پس چرا به کوهها قدم گذاشته و با زن و بچه اش در خیمه زندگی میکند؟فقط بخاطر من و شما. خواهر محترم به خود آئیم و آگاه و بیدار شویم و ندانسته آب به آسیاب دشمن نریزیم.دلاور بلوچ

www.delavar32.blogfa.com
delavar32.persianblog.com

1 Comments:

Blogger nadia said...

نمیدمنم کی هستی و چکاره ای ولی حیفم میاد که همچین تفکراتی داری منهم دختر هستم 23 سال دارم من هم مثل تو و همه ملت رنجدیده بلوچ دلم خونه ولی بخدا این راهش نیست اگه این مالک لعنتی نبود شاید ما هنوز یعقوب رو داشتیم شاید هم نه! ولی راه درست رو اون داشت میرفت گر چه بهش مهلت ندادن وانگهی ما قبل از اینکه بلوچ باشیم آدم هستیم واگر داریم کشتن انسانهای بیگناه رو محکوم ممیکنیم دیگه فرقی نمیکنه که این قاتل مالک ریگی باشه یا شاهرودی هر دوش به یه اندازه محکومه ما باید با قدرت اندیشه مون جلو بریم نه با گلوله و تفنگ !هر چی به سر ما میاد از بی همتی خودمونه نمونش اینکه همین چند سال قبل نماینده شهر ما آقایی بود با مدرک سیکل که دو زن داشت و داره و به دخترانش هم اجازه تحصیل نمیداد ملتی که درک و فهم نماینده مجلسش اینه خودش دیگه چیه ایا ما رو نمیذارن که بیشرفت کنیم یا نمی خواهیم بیشرفت کنیم؟من نمیدونم تو بجز لافزنی تونستی قدم موثری هم برداری؟ولی من به نوبه خودم کار زیادی انجام دادم و میدهم من بر خلاف خیلی از دختر های بلوچ خود خواهی رو کنار گذاشتم و دارم از جان و دل تلاش میکنم ولی تو هم با خودت خلوت کن ببین ایا هوشمندانه قدم موثری برای رفاه حال ملتموی برداشتی یا فقط از یه آدمکش بی منطق حمایت میکنی؟؟؟؟/

10:56 AM  

Post a Comment

<< Home